DECRET 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic previst al Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents en matèria de residus industrials.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La gestió dels residus industrials especials generats a Catalunya ha de basar-se en la minimització i la valoració d'aquests residus com a objectius prioritaris. No obstant això, la protecció del medi ambient també exigeix la creació d'un conjunt d'instal·lacions que garanteixin una disposició correcta del rebuig.

El Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents en matèria de residus industrials, estableix en el seu article 18 la creació d'un fons econòmic destinat als municipis en què existeixi una de les instal·laciones esmentades. En aquest sentit, es disposa que els ajuntaments i els consells comarcals en el territori dels quals hi ha una de les instal·lacions executades per la Junta de Residus participin en el règim de prestació del servei exercint les funcions de control i vigilància de la instal·lació corresponent i que són beneficiaris de les accions socials i econòmiques directament orientades a millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. El ajuntaments són també beneficiaris d'un fons consistent en una aportació econòmica de caràcter variable, determinada per reglament en funció del sistema de la instal·lació i del nombre de tones que tracta anualment. Aquest fons és distribuït per la Junta de Residus, a proposta de la comissió de conciliació, seguiment i control corresponent.

A proposta del conseller de Medi Ambient, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte Aquest Decret té per objecte regular el fons econòmic previst a l'article 18 del Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents en matèria de residus industrials.

Article 2

Àmbit d'aplicació El fons econòmic s'aplicarà a les instal·lacions pel tractament de residus industrials especials consistents en plantes de tractament fisicoquímic, d'incineració i de deposició controlada, esmentades en l'annex 1 del Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre.

Article 3

Beneficiaris del fons Els beneficiaris del fons econòmic són els ajuntaments en el terme municipal dels quals existeixi la instal·lació de tractament de residus industrials especials a què fa referència l'article 2 o que hagin de participar en el fons segons el règim específic establert per a aquesta instal·lació.

Article 4

Finançament del fons 4.1 El...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA