DECRET 84/1997, d'1 d'abril, sobre la gestió del règim d'autonomia econòmica dels espais naturals de protecció especial adscrits al Departament de Medi Ambient.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La finalitat d'aquest Decret és establir un règim d'autonomia econòmica per als espais naturals de protecció especial adscrits al Departament de Medi Ambient, per tal de dotar-los d'una agilitat de gestió que repercuteixi en la millora de les seves condicions de manteniment, visita i divulgació ambiental. En tal sentit, el règim d'autonomia econòmica permet que els ingressos que tinguin els espais naturals siguin aplicats directament a un seguit de despeses corrents de caràcter urgent, sense seguir el procediment ordinari de tramitació administrativa.

La disposició addicional 15 de la Llei 3/1992, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, prorrogada per la disposició final 1 de la Llei 19/1996, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1997, autoritza el Govern a establir que els espais naturals de protecció especial que siguin gestionats pel Departament de Medi Ambient tinguin un règim d'autonomia econòmica.

Atès l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora; a proposta del conseller de Medi Ambient i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació Aquest Decret té per objecte regular la gestió del règim d'autonomia econòmica dels espais naturals de protecció especial que són adscrits i gestionats pel Departament de Medi Ambient.

Article 2

Ingressos Queden afectats pel règim d'autonomia econòmica els conceptes següents:

  1. Els ingressos generats pels centres d'informació, els serveis de guies i els visitants.

  2. Els ingressos generats per la venda de materials de promoció i divulgació.

  3. Els ingressos generats per cursets, jornades, campanyes, exposicions, congressos i altres activitats que estiguin d'acord amb els objectius marcats en l'article 1 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.

  4. Els ingressos generats per la venda d'impresos, el servei de fotocòpies i altres serveis administratius.

  5. Els ingressos procedents de la gestió dels espais naturals de protecció especial.

  6. Els ingressos per aportacions de la Generalitat o d'altres entitats públiques o privades.

Article 3

Despeses L'òrgan gestor de l'espai natural de protecció especial pot acordar les despeses següents:

  1. Les despeses...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA