DECRET 21/2002, de 22 de gener, sobre el règim electoral de les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

21/2002, de 22 de gener, sobre el règim electoral de les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

Segons el que estableix l’article 9.22 de l’Estatut d’Autonomia, la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació sens perjudici del que disposa l’article 149.1.10 de la Constitució.

Les normes generals relatives al règim electoral de les cambres s’estableixen al capítol II de la Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació, i al Decret 37/1998, de 17 de febrer, sobre el règim electoral.

Aquest Decret actualitza el règim electoral d’aplicació a les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, basant-se en l’experiència viscuda a les anteriors eleccions a cambres realitzades l’any 1998.

Al llarg dels deu capítols es regula el procediment electoral dels òrgans de govern de les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya i la forma de provisió de les vacants que posteriorment puguin produir-se.

El capítol I fixa el dret electoral, defineix els subjectes d’aquest dret, el seu exercici, així com els requisits que s’han de reunir per ser elegibles per sufragi dels electors/electores, preveient que el subjecte del dret desenvolupi l’activitat econòmica en diverses demarcacions camerals o en diversos grups, regulant quan surti elegit en més d’una demarcació o grup.

El capítol II es refereix a l’obertura del procés electoral com a inici del procés d’actualització del cens electoral que s’ha d’estructurar segons el que estableix l’article 8 de la Llei 3/1993. S’estableix l’obligatorietat d’exposició pública del cens així com el procediment de reclamacions.

El capítol III regula els requisits d’informació i publicitat general que cal donar a la convocatòria d’eleccions així com la informació que ha de constar a l’esmentada convocatòria. Es preveu un termini mínim de 50 dies entre la convocatòria i la data de les eleccions.

El capítol IV regula la constitució, composició i funcionament de les juntes electorals.

Per facilitar la seva tasca s’amplia el nombre de suplents designats fins a 9.

El capítol V, que regula les candidatures, s’estructura en dues seccions; la primera fa referència a les candidatures corresponents als vocals elegibles per sufragi dels electors/electores, i la segona es refereix a les candidatures a proposta de les organitzacions empresarials.

La secció 1a del capítol V s’inicia amb els requisits que ha de reunir la presentació de candidatures; terminis de presentació, identificació del candidat/candidata, signatures de suport, acreditació de la personalitat i altres, i continua amb la regulació de l’exposició de les candidatures i les al·legacions que les persones interessades poden presentar, que han de ser resoltes per la junta electoral. Finalment s’assenyala el procediment i el termini en què la junta electoral ha de procedir a proclamar als candidats/candidates.

La secció 2a s’ocupa del procediment de presentació de les candidatures relatives als llocs de vocal del ple a ocupar per persones de reconegut prestigi en la vida econòmica, dins de la demarcació de cada cambra, i que han de ser proposades per les organitzacions empresarials més representatives. En primer lloc, s’estableixen els requisits de representativitat de les organitzacions empresarials proponents. A continuació es regula la presentació, davant la junta electoral, de les llistes de candidatures per part de les organitzacions empresarials proponents, així com la documentació que ha d’acompanyar les esmentades llistes, relativa a la pròpia organització i als candidats/candidates individualment. Continua amb la regulació de l’exposició de les candidatures i les al·legacions que les persones interessades poden presentar, que han de ser resoltes per la junta electoral. Finalment s’estableix el procediment i el termini en que la junta electoral ha de procedir a proclamar als candidats/candidates.

Al capítol VI es preveu el procediment del vot per correu, per tal de possibilitar el vot als electors/electores que prevegin que a la data de realització de les votacions no podran exercir el seu dret personalment, regulant totes les fases del procés com són l’emissió, la sol·licitud i els models i la tramesa dels vots.

El capítol VII fa referència a la composició de les meses electorals, tant per a les eleccions dels candidats/candidates elegits per sufragi dels electors/electores, com per les dels candidats/candidates a proposta de les organitzacions empresarials.

El capítol VIII, que regula les eleccions, s’ha estructurat en dues seccions, corresponents la primera a les eleccions pel sufragi dels electors/electores, i la segona a les eleccions dels candidats/candidates proposats per les organitzacions empresarials. En ambdós casos els aspectes regulats en aquestes seccions són l’exercici del vot, la intervenció, la constitució de la mesa electoral, la votació, l’escrutini dels vots i la verificació dels resultats, amb la consegüent comunicació a tots els qui han estat candidats/candidates i el lliurament de les credencials corresponents.

L’objecte del capítol IX és la constitució dels òrgans de govern de les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya que es limita a regular l’acte de constitució del ple i a donar línies generals de procediment, reservant el procediment concret d’elecció de la presidència i altres càrrecs del comitè executiu als respectius reglaments de règim interior de cada cambra. També s’estableix el període de mandat dels nous òrgans de govern, així com el funcionament si s’escau de la comissió gestora.

Per últim el capítol X regula les vacants i la seva provisió, així com els casos de cessament de la presidència i altres càrrecs del comitè executiu.

D’acord amb les facultats conferides legalment, consultades les cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació i les organitzacions empresarials, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i a proposta del conseller d’Indústria, Comerç i Turisme i d’acord amb el govern,

Decreto:

Capítol I

Dret electoral

Article 1

Subjectes del dret electoral

1.1 Tenen dret electoral actiu i passiu en les respectives cambres oficials de Comerç, Indústria i Navegació les persones naturals o jurídiques inscrites en l’últim cens aprovat per la corporació, d’acord amb el seu respectiu reglament de règim interior, sempre que reuneixin els requisits d’edat i capacitat que preveu la legislació electoral general vigent.

1.2 S’entén per últim cens aprovat el resultant després d’haver-hi incorporat les modificacions produïdes a conseqüència de les reclamacions derivades de l’exposició pública del cens, que hagin adquirit fermesa en via administrativa.

Article 2

Exercici del dret electoral actiu

2.1 Les persones naturals exerciran el seu dret electoral actiu personalment. Les persones jurídiques exerciran el seu dret electoral actiu mitjançant les seves representacions legals o representació amb poder suficient. Quan la representació l’ostenti més d’una persona només podrà exercir el dret la primera que es presenti en el col·legi electoral.

2.2 S’entén per poder suficient: un poder especial, que faculti la representació de la persona jurídica per emetre el vot o un poder que faculti per comparèixer davant qualsevol administració pública, formalitzats en escriptura pública.

2.3 A sol·licitud dels electors/electores persones jurídiques, la persona titular de la secretaria general de la cambra estendrà una tarja censal, que s’ajustarà al model normalitzat, a les persones que acreditin els esmentats poders, que podrà ser utilitzada a l’hora d’exercir el dret al vot, així com a la resta de tràmits d’acreditació del procés electoral.

2.4 La sol·licitud de la tarja censal, en models normalitzats facilitats per la cambra respectiva, ha de fer-se per escrit des de la publicació de la convocatòria electoral fins quinze dies abans de la data de realització de les eleccions. La sol·licitud es presentarà personalment a la secretaria de la cambra per la persona representant de l’elector/electora o mitjançant correu certificat tramès de forma individualitzada.

Si la sol·licitud es formula personalment, la persona interessada exhibirà el seu DNI o passaport per tal de comprovar la signatura, i en cap cas s’admetrà la presentació d’una fotocòpia d’aquests documents.

Si la sol·licitud es formula per correu certificat, s’acreditarà l’autenticitat de la signatura mitjançant fedatari públic o reconeixement bancari. La sol·licitud sense signatura autenticada o reconeguda es tindrà per no formulada.

2.5 A la sol·licitud de tarja censal s’haurà de fer constar:

La raó o denominació social, el domicili i el NIF de la persona jurídica, el nom i cognoms, el número del DNI o passaport i el càrrec de la persona representant que signa la sol·licitud. S’adjuntarà nomenament com a representant legal o poder suficient, d’acord amb el que preveu l’apartat 2 d’aquest article.

En aquest cas s’admetrà còpia autèntica de l’escriptura pública corresponent o nota simple informativa del registre mercantil, sempre que permetin la comprovació de la suficiència de la facultat.

2.6 La secretaria de la cambra corresponent, una vegada examinada la sol·licitud i trobada conforme, estendrà la tarja censal i la lliurarà personalment a la persona que l’ha...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA