ORDRE TRE/166/2010, de 15 de març, per la qual es modifica l'Ordre TRE/277/2009, de 15 de maig, per la qual es regula el règim de subvencions en espècie per als/les tècnics/ques de les entitats col·laboradores de la Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses per participar en el curs de formació superior universitària en matèria de creació d'empreses, que regula l'Ordre TRE/341/2008, de 9 de juliol, i s'estableix la convocatòria per presentar sol·licituds per al 2010.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

TRE/166/2010, de 15 de març, per la qual es modifica l'Ordre TRE/277/2009, de 15 de maig, per la qual es regula el règim de subvencions en espècie per als/les tècnics/ques de les entitats col·laboradores de la Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses per participar en el curs de formació superior universitària en matèria de creació d'empreses, que regula l'Ordre TRE/341/2008, de 9 de juliol, i s'estableix la convocatòria per presentar sol·licituds per al 2010.

Exposició de motius

En data 15 de maig de 2009 es va publicar al DOGC l'Ordre TRE/277/2009, de 15 de maig, per la qual es regula el règim de subvencions en espècie per als/les tècnics/ques de les entitats col·laboradores de la Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses per participar en el curs de formació superior universitària en matèria de creació d'empreses, que regula l'Ordre TRE/341/2008, de 9 de juliol (DOGC núm. 5392, de 3.6.2009).

Atès que en data 16 de març de 2010 es va publicar l'Ordre TRE/143/2010, de 5 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions de suport als programes d'àmbit local de foment i assessorament a la creació d'empreses, als projectes singulars i/o experimentals de suport a la creació d'empreses (entitats col·laboradores de la Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses, denominades Inicia: per a la Creació d'Empreses), cal modificar l'anterior Ordre TRE/277/2009, de 15 de maig, per incorporar aquelles modificacions que l'esmentada l'Ordre TRE/143/2010, de 5 de març, la puguin afectar, i aquelles altres que aconsella l'experiència en l'aplicació de les bases.

Vist el capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), modificat per la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 4179, de 21.7.2004); la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres (DOGC núm. 4292, de 31.12.2004); la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 5038, de 31.12.2007), i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Vista la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 (DOGC núm. 5537, de 31 de desembre de 2009);

Vistos els preceptes legals esmentats, a proposta de la directora general d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses, amb l'informe previ de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte modificar el règim de subvencions en espècie per als/les tècnics/ques de les entitats col·laboradores de la Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses per participar en el curs de formació superior universitària en matèria de creació d'empreses, aprovat mitjançant l'Ordre TRE/277/2009, de 15 de maig, i obrir la convocatòria per presentar sol·licituds a l'any 2010.

Article 2

Modificació de l'article 1

Es modifica l'article 1 de l'Ordre TRE/277/2009, de 15 de maig, que queda redactat de la manera següent:

“Aquesta Ordre té per objecte regular el règim jurídic de les subvencions en espècie per participar en el curs de formació superior universitària en matèria de creació d'empreses, adreçat als tècnics/ques assessors/es de les entitats col·laboradores de la Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses, regulades per l'Ordre TRE/143/2010, de 5 de març

Article 3

Modificació de l'article 3

Es modifica l'article 3, que queda redactat de la manera següent:

“Es poden beneficiar d'aquesta subvenció els/les tècnics/ques i els/les responsables tècnics/ques de les entitats col·laboradores de la Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses, que regula l'Ordre TRE/143/2010, de 5 de març, i que estiguin inclosos/es en els plans de treball presentats per aquestes entitats.”

Article 4

Modificació de l'article 5

Es modifica l'article 5, que queda redactat de la manera següent:

“Accions subvencionables i import de la subvenció

”Subvenció en espècie per a l'assistència i participació en el curs de formació superior universitària en matèria de creació d'empreses. L'import màxim equivalent a la matrícula del curs és de 2.995 euros. Aquesta quantia es pot actualitzar mitjançant resolució del/de la director/a general d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses.”

Article 5

Modificació de l'article 7

Es modifica la lletra a) de l'article 7.2, que queda...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA