ORDRE ECF/393/2010, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores en règim de concurrència competitiva i en règim reglat per a la concessió de les subvencions en el marc del programa d'energies renovables, i se'n fa pública la convocatòria per a l'any 2010.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Economia i Finances
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECF/393/2010, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores en règim de concurrència competitiva i en règim reglat per a la concessió de les subvencions en el marc del programa d'energies renovables, i se'n fa pública la convocatòria per a l'any 2010.

Un dels eixos bàsics de la política energètica de la Generalitat de Catalunya és la racionalització de la utilització de l'energia i la reducció de les emissions de diòxid de carboni i dels gasos que contribueixen a l'escalfament del planeta i al canvi climàtic. Per tal d'assolir aquests objectius i contribuir així al compliment del Protocol de Kyoto, cal fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica, la promoció de l'aprofitament dels recursos energètics renovables i l'impuls en la recerca i el desenvolupament de noves tecnologies energètiques, de béns d'equip i de serveis industrials destinats a millorar la utilització de l'energia.

L'Institut Català d'Energia del Departament d'Economia i Finances és la unitat que té assignada l'execució de les activitats que emanen de la política energètica de la Generalitat de Catalunya i del Pla d'energia 2006-2015, sens perjudici de les funcions de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat en matèria de promoció i difusió de la utilització de les energies renovables. Així mateix l'any 2009 l'Institut Català d'Energia va ser l'òrgan gestor de les subvencions atorgades per a instal·lacions en energies renovables per mitjà de l'Ordre ECF/408/2009, de 15 de setembre, i l'Ordre ECF/409/2009, de 15 de setembre.

D'altra banda, en data 14 de maig de 2010 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre l'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE), del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, i l'Institut Català d'Energia (ICAEN), del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, per a la definició i posada en pràctica de les actuacions de suport públic que preveu el Pla d'energies renovables en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Aquest conveni va ser aprovat pel Govern de la Generalitat en la sessió d'11 de maig de 2010.

Vista la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, i d'acord amb el que estableixen els articles 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts de subvencions;

Vist l'Acord de govern de la Generalitat de Catalunya de data 25 de maig de 2010, pel qual s'aprova l'expedient de despesa plurianual que dóna cobertura a aquesta convocatòria;

Vist l'informe favorable de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya de data 12 de març de 2010;

Vist el Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d'agost, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories) (DOUE L 214, de 9.8.2008). En particular, la secció quarta on es recullen les ajudes a la inversió per a la protecció del medi ambient destinades a la promoció d'energia provinent de fonts d'energia renovables; els articles 23 i 18, apartats 6 i 7; el Reglament (CE) núm. 1857/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, sobre l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes estatals per a les petites i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 70/2001 (DOUE L 358, de 16.12.2006); el Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de minimis (DOUE L 379, de 28.12.2006), i el Reglament (CE) núm. 1535/2007 de la Comissió, de 20 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes de minimis en el sector de la producció de productes agrícoles (DOUE L 337, de 21.12.2007, pàg. 35);

Vist l'informe favorable emès per l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances, a proposta de l'Institut Català d'Energia, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores, en règim de concurrència competitiva i en règim reglat, per subvencionar la realització d'inversions en matèria d'energies renovables i obrir la convocatòria per a l'any 2010.

Article 2

Convocatòries

2.1 En funció de les disponibilitats pressupostàries i per mitjà de l'Ordre del conseller d'Economia i Finances, es publica al DOGC la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció dels ajuts previstos en aquesta Ordre, que conté les determinacions establertes per la normativa aplicable.

2.2 En el supòsit que, un cop resolta la convocatòria, s'hagi esgotat l'import màxim destinat per a aquest exercici a les accions regulades en aquesta Ordre, i a mesura que es produeixen renúncies o revocacions de les subvencions, es podran assignar, mitjançant resolució de la directora de l'ICAEN, nous atorgaments als projectes que no van arribar a obtenir subvenció i que, atesos els requisits continguts en aquesta Ordre, mantenien una posició immediatament posterior a la dels projectes subvencionats segons l'ordre de preferència establert, sempre que aquests projectes es puguin realitzar en els terminis que s'estableixen.

Article 3

Objecte i quantia dels ajuts

3.1 Són objecte de l'atorgament d'aquests ajuts els projectes relacionats en aquest apartat i que superin les normes comunitàries per a la protecció del medi ambient o, en absència de normes d'àmbit comunitari, augmentin el nivell de protecció del medi ambient.

Són objectes subvencionables els projectes i actuacions que es puguin integrar en algun dels apartats següents i compleixin els requisits descrits en l'annex 2 específics per a cada àmbit:

 1. Instal·lacions d'aprofitament de biomassa llenyosa per a calefacció d'habitatges.

  b) Instal·lacions d'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors solars tèrmics per a qualsevol tipus d'aplicació amb aprofitament tèrmic: aigua calenta sanitària, calefacció, escalfament de piscines, climatització, calor de processos industrials, etc.

  c) Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica o d'energia eòlica aïllades de la xarxa elèctrica o instal·lacions mixtes de totes dues, per a aplicacions com ara: electrificació domèstica (habitatges, il·luminació amb fanals autònoms, instal·lacions turístiques i refugis, etc.), electrificació agrícola o ramadera (bombaments d'aigua, sistemes de reg, electrificació de granges, il·luminació d'hivernacles, etc.), senyalització i comunicació, etc. En qualsevol cas, cal que es tracti d'instal·lacions per a aplicacions que no puguin ser connectades a la xarxa.

  d) Instal·lacions d'aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics (producció i distribució de calor i fred) que valorin la biomassa mitjançant processos termoquímics. No s'inclouen en aquest àmbit d'actuació les instal·lacions de producció elèctrica amb biomassa i les instal·lacions de valoració energètica de la biomassa a partir de processos biològics o bioquímics.

  e) Instal·lacions de producció i aprofitament energètic del biogàs generat a partir del procés biològic de la digestió anaeròbia. L'aprofitament energètic es pot dur a terme mitjançant la producció tèrmica o la producció elèctrica.

  f) Instal·lació d'equips d'aprofitament de l'energia geotèrmica.

  g) Transformació de vehicles pesants per ser alimentats amb olis vegetals purs.

  No s'atorgaran ajudes en cas que la superació de normes dels projectes i actuacions descrites consisteixin en una adequació de l'empresa a normes comunitàries ja aprovades que encara no estiguin en vigor. En cas de tractar-se de pimes dedicades a la producció de productes agrícoles, es poden atorgar ajudes que permetin al beneficiari de complir amb les normes mínimes d'introducció recent sobre medi ambient, higiene i benestar animal.

  3.2 La quantia màxima dels ajuts per als diferents àmbits d'actuació és la següent:

  La quantitat màxima d'ajut es calcula aplicant la intensitat establerta per tipus de projectes als costos subvencionables que es determinen, en funció del règim de subjecció a la normativa comunitària, a l'article 3.3 i a la disposició addicional segona d'aquesta Ordre.

 2. Per a instal·lacions d'aprofitament de biomassa llenyosa per a calefacció d'habitatges, la quantia màxima serà del 30% del cost subvencionable d'acord amb els conceptes que es detallen a l'article 4.4 d'aquesta Ordre, fins a un màxim de 15.000 euros per instal·lació. Aquest cost subvencionable estarà limitat a un valor màxim de 6.000 euros per a les llars de foc del tipus inseribles i de 600 euros per kW de potència tèrmica instal·lada per a calderes i estufes.

  b) Per a instal·lacions d'energia solar tèrmica, la quantia màxima de la subvenció resulta de l'aplicació del percentatge d'ajuda màxima sobre el cost subvencionable, que es calcula segons es detalla a continuació en funció del tipus corresponent a la instal·lació sol·licitada:

  b.1) Instal·lacions amb sistemes prefabricats: sistemes indirectes d'energia solar per a escalfament d'un fluid a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA