ORDRE AAM/29/2011, d'11 de febrer, per la qual es deixa sense efecte el règim de captura en viu d'ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals previst a l'Ordre de 21 de juliol de 1999.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAM/29/2011, d'11 de febrer, per la qual es deixa sense efecte el règim de captura en viu d'ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals previst a l'Ordre de 21 de juliol de 1999 .

La captura en viu d'ocells fringíl·lids per a la seva posterior tinença i gaudi dels seus cants en els concursos té un fort arrelament a Catalunya i forma part de la cultura i la tradició de molts pobles.

L'article 34.3 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, preveu que, excepcionalment, d'acord amb el que s'estableixi per reglament, es pot autoritzar la captura en viu, la tinença i l'exhibició pública de mascles de pinsà ( Fringilla coelebs ), cadernera ( Carduelis carduelis ), verdum ( Carduelis chloris ) i passerell ( Carduelis cannabina ) per a activitats tradicionals destinades a concursos de cant, sempre que les activitats esmentades no comportin un detriment per a les poblacions d'aquestes espècies, i prohibeix la captura, la tinença i l'exhibició pública de femelles de les espècies esmentades.

Mitjançant l'Ordre de 21 de juliol de 1999 es va regular la captura en viu, la tinença i l'exhibició pública d'ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals.

La Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus salvatges, estableix la prohibició de capturar els ocells salvatges, però preveu que els estats membres poden introduir excepcions, si no hi ha una altra solució satisfactòria, entre d'altres motius, per permetre, en condicions estrictament controlades i d'una manera selectiva, la captura, la retenció o qualsevol altra explotació prudent de determinats ocells en petites quantitats.

La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, prohibeix la captura en viu i la possessió d'animals salvatges, però també preveu que aquesta prohibició pot quedar sense efecte, amb l'autorització administrativa prèvia de la comunitat autònoma, si no hi ha cap altra solució satisfactòria i sense que això suposi perjudicar el manteniment en un estat de conservació favorable de les poblacions de què es tracti, en la seva àrea de distribució natural, quan es donin determinades circumstàncies. Entre aquestes circumstàncies s'esmenta la de permetre en condicions estrictament controlades i mitjançant mètodes selectius la captura, la retenció o qualsevol altra explotació prudent de determinades espècies no incloses a la Llista d'espècies en règim de protecció especial, en petites...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA