DECRET 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reducció d'emissions a l'atmosfera.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Medi Ambient
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, en el seu article 3 afegeix l'article 13 bis, punt 4, on es preveu un sistema voluntari d'autodeclaració per les empreses del grau de compliment de la normativa sobre protecció de l'ambient atmosfèric i la presentació d'un programa gradual de reducció de les emissions, amb efectes sobre l'aplicació del règim sancionador establert per la Llei si el programa es compleix correctament.

Per tal de desenvolupar aquesta previsió legal i facilitar que les empreses es puguin acollir a aquest sistema i en ús de la facultat que s'atorga al Govern en la disposició final segona de la Llei, a proposta del Departament de Medi Ambient, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte És objecte d'aquest Decret la regulació del sistema voluntari d'autodeclaració per les empreses del grau de compliment de la normativa sobre protecció de l'ambient atmosfèric que s'estableix en la Llei de protecció de l'ambient atmosfèric.

Article 2

Sol·licitud Per participar en el sistema d'autodeclaració el titular de l'empresa haurà de presentar a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient una sol·licitud acompanyada de la documentació següent:

  1. Còpia de la llicència municipal d'activitats classificades o autorització equivalent.

  2. Autodeclaració d'emissions.

  3. Diagnosi ambiental acreditada.

  4. Objectius de qualitat que es proposa assolir.

  5. Projecte subscrit per tècnic competent.

  6. Programa d'execució del projecte.

Article 3

Contingut de l'autodeclaració La declaració del grau de compliment de la normativa sobre protecció de l'ambient atmosfèric ha de contemplar, com a mínim, els aspectes següents:

  1. Identificació de tots els focus d'emissió de la instal·lació.

  2. Nivells d'emissió dels contaminants emesos per cada un dels focus i els corresponents límits d'emissió fixats per la normativa vigent o, en el seu cas, per la llicència municipal d'activitats classificades o autorització equivalent.

Article 4

Diagnosi ambiental acreditada 4.1 La diagnosi ambiental ha de consistir en:

  1. Un estudi descriptiu del procés que generen les matèries o substàncies que s'emeten a l'atmosfera, en cada un dels focus emissors.

  2. Les característiques físiques i tècniques del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA