RESOLUCIÓ CLT/93/2003, de 17 de gener, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a grups i artistes catalans en els seus desplaçaments a l'estranger durant l'any 2003 (codi 13401).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, Sa
Rang de Llei:Resolució
 
EXTRACTO GRATUITO

Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura.

RESOLUCIÓ CLT/93/2003, de 17 de gener, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a grups i artistes catalans en els seus desplaçaments a l'estranger durant l'any 2003 (codi 13401).

Per tal d'afavorir i incrementar els desplaçaments a l'estranger de grups i artistes catalans i, en conseqüència, ajudar a la projecció exterior de la cultura catalana;

Atès el Decret 227/1991, de 7 de maig, de constitució del Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura (COPEC);

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Resolc:

-1 Es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a grups i artistes catalans en els seus desplaçaments a l'estranger durant l'any 2003.

-2 Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases que es publiquen en annex a aquesta Resolució i per la normativa general de subvencions.

-3 La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta Resolució és de 150.500 euros, amb càrrec a la partida 627.000.004 del pressupost del COPEC per a l'any 2003. D'aquesta dotació, un import màxim de 132.000 euros es destina a projectes de l'àmbit de la música, el teatre, la dansa i les arts visuals, i un import màxim de 18.500 euros, a projectes de l'àmbit de la cultura popular i tradicional catalana.

Aquests imports es reparteixen de manera proporcional entre els períodes de presentació de sol-licituds descrits en el punt primer de la base 6.

La dotació màxima de les subvencions podrà ser ampliada en funció de les sol-licituds rebudes i de les disponibilitats pressupostàries.

-4 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des de la publicació al DOGC i, potestativament, recurs de reposició davant el president del COPEC en el termini d'un mes.

Barcelona, 17 de gener de 2003

Jordi Vilajoana i Rovira

President

Annex

Bases

-1 Objecte

Aquesta convocatòria té com a objecte la promoció exterior de la cultura catalana mitjançant la concessió de subvencions per a viatges a l'estranger per portar a terme espectacles de música, teatre, dansa, arts visuals i cultura popular i tradicional catalana, així com per participar en festivals i fires internacionals a l'estranger dins d'aquests àmbits.

Als efectes d'aquesta convocatòria es troben inclosos dins l'àmbit de cultura popular i tradicional tots els projectes amb un contingut clarament dins d'aquest àmbit, com ara jornades folklòriques, cercaviles, danses tradicionals, castellers, sardanes, esbarts, bastoners, diables, pastorets, grups amateurs de teatre i espectacles dramàtics o parateatrals d'arrel tradicional o religiós, música tradicional, cobles, corals, orquestres o conjunts musicals de caràcter no professional o que bàsicament es dediquin a la música d'arrel tradicional i en general les que tinguin relació amb el marc d'actuació del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, establert per la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA