ORDRE TRE/327/2010, de 9 de juny, per la qual s'obre un nou termini de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions en espècie, en la modalitat de formació i acompanyament empresarial per a la millora de les habilitats empresarials de les persones emprenedores a Catalunya, programa Creixement Emprenedor (Projecta't), dins del marc del Projecte Impuls.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

TRE/327/2010, de 9 de juny, per la qual s'obre un nou termini de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions en espècie, en la modalitat de formació i acompanyament empresarial per a la millora de les habilitats empresarials de les persones emprenedores a Catalunya, programa Creixement Emprenedor (Projecta't), dins del marc del Projecte Impuls.

Mitjançant l'Ordre TRE/263/2010, de 27 d'abril (DOGC núm. 5623, de 6.5.2010), es va obrir convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions en espècie, en la modalitat de formació i acompanyament empresarial per a la millora de les habilitats empresarials de les persones emprenedores a Catalunya, Programa Creixement Emprenedor (Projecta't), dins del marc del Projecte Impuls;

Vistos l'existència de disponibilitat pressupostària i el nombre de sol·licituds presentades a l'esmentada convocatòria, es considera procedent obrir un nou termini de presentació de sol·licituds per al present exercici 2010, per la qual cosa, a proposta de la Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses, amb els informes previs de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, en ús de les atribucions que em son conferides,

Ordeno:

Article únic
  1. S'obre un nou termini de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions en espècie, en la modalitat de formació i acompanyament empresarial per a la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA