DECRET 561/2006, de 12 de desembre, de nomenament de la senyora Carolina Homar i Cruz com a directora general de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

561/2006, de 12 de desembre, de nomenament de la senyora Carolina Homar i Cruz com a directora general de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Atès el que disposen els decrets 421/2006 i 423/2006, de 28 de novembre, així com el que estableixen els articles 71.g) de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, i 12.e) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta de la consellera d'Acció Social i Ciutadania, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Nomenar la senyora Carolina Homar i Cruz directora general de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials del Departament d'Acció Social i Ciutadania, amb les obligacions i els drets inherents al càrrec.

Barcelona, 12 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Carme Capdevila i Palau

Consellera d'Acció Social i Ciutadania

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA