ORDRE AAM/259/2011, de 3 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses a l'alumnat de centres educatius dins el marc d'un pla de consum de fruita a les escoles i per a la promoció de l'organització i el desenvolupament de determinades mesures d'acompanyament, i es convoquen els ajuts de promoció i subministrament de fruita corresponents al curs escolar 2011-2012.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAM/259/2011, de 3 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses a l'alumnat de centres educatius dins el marc d'un pla de consum de fruita a les escoles i per a la promoció de l'organització i el desenvolupament de determinades mesures d'acompanyament, i es convoquen els ajuts de promoció i subministrament de fruita corresponents al curs escolar 2011-2012.

El Reglament (CE) 1234/2007, del Consell de 22 d'octubre, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s'estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles, modificat pel Reglament (CE) 13/2009, recull la concessió d'una ajuda comunitària per a la distribució de fruites i hortalisses als alumnes de centres educatius amb la finalitat d'estimular el consum i crear hàbits de consum més saludables.

El Reglament (CE) 288/2009, de la Comissió de 7 d'abril, estableix disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell en allò relatiu a la concessió d'un ajut comunitari per al subministrament de fruites i hortalisses a l'alumnat dels centres educatius en el marc d'un pla de consum de fruita a les escoles, cofinançat amb l'estat membre. L'article 6.2 de l'esmentat Reglament estableix que els estats membres podran seleccionar les persones sol·licitants d'ajuts.

Per tal d'assolir aquest objectiu el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pretén seleccionar les entitats que vulguin col·laborar en la distribució de fruites i hortalisses en el marc del Pla de consum de fruites en les escoles 2011-2012 comunicat a la Comissió el 31 de gener de 2011 i autoritzar-les com a sol·licitants d'ajut, a l'empara del que estableix el Reglament (CE) 288/2009, de 7 d'abril de 2009, que regula les condicions generals de l'autorització.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, estableix que en cas que en la gestió de les subvencions participin entitats col·laboradores, s'exigeix la formalització d'un conveni de col·laboració que reguli les condicions i obligacions assumides per l'entitat col·laboradora. Així mateix s'estableix que en cas que l'entitat col·laboradora sigui una entitat de dret privat, la selecció es farà d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

D'acord amb el que disposen la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de normes reguladores de signatura electrònica; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, en relació amb els principis generals i d'actuació amb mitjans electrònics i amb la tramitació electrònica del procediment administratiu, així com el que estableix la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya i al Decret 56/2009, de 7 d'abril, sobre l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; i atès que s'ha pogut constatar que els possibles beneficiaris disposen dels mitjans tecnològics necessaris per poder realitzar la tramitació electrònica de sol·licitud d'aquest ajut, es fa palès i és factible establir la tramitació administrativa de la fase de sol·licitud de participació dels centres educatius només per mitjans electrònics, de conformitat amb l'article 43.2 de la Llei 26/2010.

En aquest sentit, valorada la conveniència de promoure el consum de fruites i hortalisses i aconseguir instaurar entre el jovent hàbits alimentaris més saludables, l'objectiu d'aquesta Ordre és convocar les entitats que vulguin col·laborar amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en la promoció i distribució de fruites i hortalisses a les escoles, regular-ne el règim de col·laboració i establir els requisits i les obligacions que han de complir. Així mateix és convenient precisar les condicions generals que s'han de complir per a la gestió i concessió d'aquests ajuts.

Conseqüentment, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la distribució de fruites i hortalisses a l'alumnat de centres educatius, en el marc del Pla de consum de fruita a les escoles, i els ajuts per promoure l'organització de determinades activitats que garanteixin l'aplicació eficaç del Pla (mesures d'acompanyament), que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses a l'alumnat de centres educatius durant el curs escolar 2011-2012, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'article 1 precedent.

2.2 El termini màxim per a la presentació de les sol·licituds d'ajut per part de les entitats col·laboradores de l'ajut a la promoció i el subministrament de fruites és el darrer dia del tercer mes següent al període de subministrament objecte de la sol·licitud. Les entitats que vulguin participar en aquest ajut han de demanar l'autorització com entitat col·laboradora al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en termini dels 10 dies hàbils següents a la data de publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

2.3 La dotació màxima de la subvenció prevista en aquesta convocatòria és d'1.345.600,00 euros, que es financen el 50% a càrrec del pressupost del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i l'altre 50% amb càrrec al pressupost del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), per un import de 672.800,00 euros cadascun.

L'aportació total del DAAM per aquest ajut amb naturalesa de crèdit anticipat va a càrrec de la partida AG06/D/482000100/6130/0000 del pressupost del DAAM de l'any 2012 dotada amb un import màxim de 672.800,00 euros. La concessió dels ajuts es condiciona a l'existència de crèdit en el moment de dictar la resolució de la concessió.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris.

2.5 L'òrgan competent per emetre la resolució és la persona titular de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar la resolució expressa a la persona sol·licitant serà de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de sol·licitud. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del/de la director/a general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que no posa fi la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per a resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics en el web http://www.gencat.cat/daam/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Article 3

Els productes susceptibles de subministrar als centres educatius, en el marc del Pla de consum de fruita a les escoles, durant el curs escolar 2011-2012, són: préssecs, nectarines, prunes, peres, pomes, cireres, albercocs, taronges, mandarines, maduixots, plàtans, raïm, kiwis, pastanagues, pèsols, faves, tomàquets mini (cherry i pera).

Disposició addicional

L'encarregat de la gestió del pagament dels ajuts finançats al 50% a càrrec de fons del FEAGA és el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, tal com s'estableix en el Decret 396/2006, de 17 d'octubre, que constitueix i regula el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pels fons FEAGA i FEADER.

Disposicions finals

Primera

Es faculta la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indístries Agroalimentàries perquè dicti les instruccions complementàries que calguin per promoure i facilitar l'aplicació d'aquesta Ordre i desenvolupar els convenis de col·laboració específics.

Segona

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 3 d'octubre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex

Bases reguladores

—1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és promoure, en l'àmbit territorial de Catalunya, el consum de fruites i hortalisses mitjançant el subministrament en fresc de fruites i hortalisses a l'alumnat de centres educatius en el marc d'un pla de consum de fruita a les escoles, d'acord amb el que regula el Reglament (CE) 288/2009, de la Comissió, de 7 d'abril.

—2 Persones beneficiàries

Les persones destinatàries d'aquests ajuts són els alumnes i les alumnes que assisteixin regularment a un centre educatiu, dels nivells educatius que estableixi la convocatòria d'ajuts del corresponent curs escolar.

—3 Entitats sol·licitants perceptores de l'ajut per a les despeses de promoció i subministrament de fruita

3.1 L'ajut per a la promoció i subministrament de fruita pot ser sol·licitat per les entitats col·laboradores que hagin estat autoritzades pel/per la director/a general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, per a la promoció i la distribució de fruita a les escoles en el marc del Pla de consum de fruita aprovat pel...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA