ORDRE TRI/318/2006, de 20 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a l'establiment de mesures per al foment de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit de les relacions laborals a Catalunya i per la qual s'obre la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per al 2006.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

TRI/318/2006, de 20 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a l'establiment de mesures per al foment de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit de les relacions laborals a Catalunya i per la qual s'obre la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per al 2006.

Atès que el Pla de Govern de la Generalitat 2004/2007 preveu actuacions polítiques dirigides a garantir la igualtat d'oportunitats i drets de les dones i els homes;

Entenent que des del Govern s'ha de liderar el procés que garanteixi aquesta igualtat;

Atès que aquest lideratge comporta que el Departament de Treball i Indústria posi en marxa accions en l'àmbit de les relacions laborals;

Atès que el Pla d'acció i desenvolupament de polítiques de dones a Catalunya 2004-2007 incorpora actuacions del Departament de Treball i Indústria per garantir les condicions d'igualtat d'oportunitats i de qualitat en l'accés i la permanència de les dones al mercat de treball, així com actuacions dirigides al foment de la reorganització de la vida personal i laboral;

Atès que en el context d'aquests objectius el passat any es van establir dos programes d'ajuts a les empreses per al foment de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit de les relacions laborals a Catalunya;

Atès que s'ha realitzat l'avaluació per mesurar l'efectivitat de l'anterior Ordre, i s'ha considerat adient una modificació de les bases reguladores i l'establiment d'un tercer programa per a la igualtat d'oportunitats;

Atès el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003);

Atès el Capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, i la Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006 (DOGC de 31.12.2005);

Vistos els informes previs de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada del Departament de Treball i Indústria, a proposta de la Direcció General de Relacions Laborals i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat,

Ordeno:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

L'Ordre TRI/318/2006, de 20 de juny, té per objecte aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades a l'establiment de mesures per al foment de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit de les relacions laborals a Catalunya establertes a l'Ordre TRI/423/2005, de 28 d'octubre, i obrir la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'any 2006 (15101).

L'Ordre es concreta en tres tipus d'ajuts, corresponents als programes següents i excloents entre si dins d'una mateixa convocatòria:

Programa 1. Promoció de l'elaboració d'un Pla d'igualtat dins de les empreses de 10 o més persones treballadores.

Programa 2. Promoció de la incorporació de la figura d'agent per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a les empreses de 100 o més persones treballadores.

Programa 3. Promoció de la incorporació de la figura d'agent per la igualtat en associacions o federacions per impulsar, respecte de les seves entitats associades, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit de les relacions laborals.

Article 2

Convocatòries

2.1 Anualment, i en funció de les disponibilitats pressupostàries, el conseller/a de Treball i Indústria dictarà resolució de convocatòria, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per presentar sol·licituds per a l'obtenció de les subvencions regulades en aquesta Ordre.

2.2 En el supòsit que, un cop resolta la convocatòria de les subvencions previstes en aquesta Ordre, no s'hagués esgotat l'import màxim destinat per a l'exercici corresponent, o que el Departament de Treball i Indústria obtingui fons addicionals destinats a les accions regulades en aquesta Ordre, o que es produeixin renúncies o revocacions de les subvencions, amb el romanent que quedi o amb l'import d'aquests fons addicionals es podrà obrir una nova convocatòria per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de les accions previstes en aquesta Ordre mitjançant una nova resolució del conseller/a de Treball i Indústria, o bé es podran assignar nous atorgaments als projectes que no van arribar a obtenir subvenció i que, atesos els criteris de valoració aplicables, mantenen una posició immediatament posterior a la dels projectes subvencionats segons l'ordre de preferència establert, sempre que aquests projectes es puguin realitzar en el termini que s'estableix en aquesta Ordre de bases reguladores.

Article 3

Convocatòria per a l'any 2006: terminis, sol·licituds i documentació

3.1 El termini de presentació de sol·licituds per a l'obtenció de les subvencions començarà l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i finalitzarà el dia 15 de setembre de 2006.

3.2 Les sol·licituds es presentaran d'acord amb els requisits i continguts que estableixen els articles 7 i següents, acompanyades de la documentació que en aquests s'estableixen.

3.3 La tramitació de les sol·licituds i de la documentació que es presenti s'efectuarà d'acord amb el que disposen els articles 18 i següents d'aquesta Ordre.

3.4 Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que estableix aquesta Ordre.

Article 4

Import màxim per a l'any 2006 i aplicació pressupostària

4.1 La quantia màxima destinada a aquesta línia d'ajuts per a la convocatòria de l'any 2006 és de 600.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària TI03/D/482400201/3361 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2006.

4.2 L'atorgament d'aquestes subvencions estarà condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per a aquesta finalitat.

4.3 Per ordre del conseller de Treball i Indústria es podrà ampliar l'import màxim indicat a aquesta Ordre.

Article 5

Objecte de la subvenció i tipus d'ajuts

5.1 Les subvencions que s'estableixen en aquesta Ordre tenen per finalitat donar suport a les empreses i entitats que, en l'àmbit de les relacions laborals, adoptin mesures per fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, així com per millorar els resultats respecte de la paritat en tots els estaments jeràrquics de la seva organització.

5.2 Els tipus d'ajuts que s'estableixen en aquesta Ordre han d'ajustar-se a un dels programes següents:

Programa 1. Promoció de l'elaboració d'un Pla d'igualtat dins de les empreses de 10 o més persones treballadores.

Programa 2. Promoció de la incorporació de la figura d'agent per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a les empreses de 100 o més persones treballadores.

Programa 3. Promoció de la incorporació de la figura d'agent per la igualtat en associacions o federacions per impulsar, respecte de les seves entitats associades, la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit de les relacions laborals.

5.3 Els projectes que es presentin hauran d'impulsar accions i plans a realitzar en relació amb els eixos de treball que s'especifiquen a continuació:

Eix 1. Garantia del compromís de la Direcció en relació amb la realització del Projecte i el foment d'accions de sensibilització a tots els nivells de l'organització empresarial.

Eix 2. Participació i implicació del personal mitjançant la representació unitària i/o sindical de les persones treballadores, quan n'hi hagi.

Eix 3. Comunicació i llenguatge no sexista.

Eix 4. Igualtat d'oportunitats en l'accés a qualsevol lloc de treball dins de l'organització.

Eix 5. Promoció de dones a càrrecs directius i/o tècnics.

Eix 6. Redistribució dels temps per millorar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Eix 7. Inclusió de la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals (assetjament moral i sexual, riscos psicosocials, trastorns musculoesquelètics).

Eix 8. Igualtat en matèria retributiva i condicions de treball.

Eix 9. Accions per a col·lectius de dones afectades per raó d'alguna altra circumstància.

Eix 10. Promoció de pactes i acords interns i/o externs que incloguin la perspectiva de gènere.

5.4 El nombre mínim d'eixos de treball per als Projectes que es presentin, sigui quin sigui el Programa per al qual s'opti, serà de sis eixos, tres dels quals hauran de ser, en tot cas, els assenyalats anteriorment amb els números 1, 2, i 3.

Article 6

Entitats sol·licitants: definició i requisits

6.1 Podran sol·licitar la concessió de les subvencions previstes en aquesta Ordre les entitats que s'assenyalen a continuació, sempre que desenvolupin la seva activitat en centres de treball ubicats a Catalunya i que reuneixin la resta de requisits que s'hi estableixen.

6.2 En relació amb el Programa 1:

  1. Empreses privades i altres persones i entitats de 10 o més persones treballadores que reuneixin la condició d'empresari/ària, d'acord amb el que disposa l'article 1.2 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març (TRLET).

  2. Empreses públiques i entitats autònomes públiques respecte del seu personal laboral.

    6.3 En relació amb el Programa 2:

  3. Les mateixes empreses i entitats referides a l'anterior apartat que tinguin una plantilla de 100 o més persones treballadores.

  4. No serà obstacle l'accés a aquest Programa per part d'empreses i entitats que haguessin obtingut subvenció per al Programa 1 en anteriors...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA