ORDRE IUE/452/2009, de 21 d'octubre, de modificació de l'Ordre IUE/231/2009, de 4 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts per a la implantació de plans de millora de la posició competitiva del sector de l'automoció, i s'obre la convocatòria per a l'any 2009.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Innovacio, Universitats i Empresa
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

IUE/452/2009, de 21 d'octubre, de modificació de l'Ordre IUE/231/2009, de 4 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts per a la implantació de plans de millora de la posició competitiva del sector de l'automoció, i s'obre la convocatòria per a l'any 2009.

L'Ordre IUE/231/2009, de 4 de maig (DOGC núm. 5378, de 13.5.2009) aprovà les bases reguladores de la línia d'ajuts per a la implantació de plans de millora de la posició competitiva del sector de l'automoció, i va obrir la convocatòria per a l'any 2009.

Tenint en compte el nombre i qualitat de projectes presentats a la convocatòria, i ateses les disponibilitats pressupostàries, creiem necessari ampliar la quantia màxima inicial de 10.800.000 euros destinats a aquesta convocatòria fins a 12.423.000 euros, amb la finalitat d'ampliar el nombre de projectes aprovats.

D'acord amb la normativa comunitària relativa als ajuts d'Estat;

D'acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), modificat per la Llei 12/2004, 27 de desembre, de mesures financeres (DOGC núm. 4292, de 31.12.2004), amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003) i amb el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Vist l'informe previ de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, a proposta de la Secretaria d'Indústria i Empresa, i en virtut de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Modificar l'article 2.2 de l'Ordre IUE/231/2009, de 4 de maig , per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts per a la implantació de plans de millora de la posició competitiva del sector de l'automoció, i per la qual...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA