DECRET 89/2002, de 5 de març, pel qual s'implanten els estudis d'enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en so i imatge, a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

89/2002, de 5 de març, pel qual s'implanten els estudis d'enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en so i imatge, a la Universitat Politècnica de Catalunya.

La Universitat Politècnica de Catalunya, per tal d'augmentar la seva oferta docent, ha sol·licitat al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, mitjançant el seu Consell Social, autorització per impartir els estudis d'enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en so i imatge, a l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa.

De conformitat amb la sol·licitud esmentada, d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 24 de desembre, d'Universitats, el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris, i el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la Programació universitària de Catalunya, i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d'implantació d'ensenyaments, amb l'acord del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya, a proposta del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i amb l'acord previ del Govern,

Decreto:

Article únic

S'implanten els estudis d'enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en so i imatge, a l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Disposició...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA