ORDRE ECO/85/2014, de 28 de febrer, de modificació de l'Ordre ECO/363/2012, de 31 d'octubre, per la qual s'implanten diversos estudis universitaris oficials de grau a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant l’Ordre ECO/363/2012, de 31 d’octubre, es va preveure la implantació de diversos estudis universitaris oficials de grau a la Universitat Politècnica de Catalunya, per tal d’adequar l’estructura cíclica dels ensenyaments universitaris als requeriments europeus, d’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Amb la nova estructura dels estudis universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, no es pot establir l’equivalència entre els estudis anteriors i els nous estudis, no obstant això, amb la implantació dels graus s’inicia l’extinció progressiva dels estudis anteriors. Cal remarcar que la transformació de les enginyeries tècniques s’ha dut a terme mitjançant els estudis de grau i les enginyeries s’han transformat mitjançant els estudis de grau més el màster universitari. En aquest sentit, els estudis de grau condueixen a la professió regulada d’enginyer tècnic i els estudis de màster universitari condueixen a la professió d’enginyer.

Consegüentment, per tal de garantir que la nova ordenació no pugui induir a error o confusió en relació amb els efectes professionals que produeix l’estudi universitari corresponent, es creu convenient modificar l’ordre implantada, amb la inclusió de la professió regulada corresponent a cadascun dels títols universitaris que s’implanten, en el cas que l’estudi concret habiliti per a l’exercici d’una professió que es considera regulada en el context actual, a títol informatiu, d’acord amb la normativa específica que per a cada professió estableix el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya; el Reial decret 1393/2007, de 29 de octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris; el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la Programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d'implantació d'ensenyaments, i els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, i a proposta del director general d’Universitats,

Resolc:

Article 1

Es modifica la disposició transitòria de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA