ORDRE ECO/79/2011, de 28 d'abril, per la qual s'implanten diversos estudis universitaris oficials de grau a la Universitat Pompeu Fabra i es dóna conformitat al canvi de titularitat i de denominació de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECO/79/2011, de 28 d'abril, per la qual s'implanten diversos estudis universitaris oficials de grau a la Universitat Pompeu Fabra i es dóna conformitat al canvi de titularitat i de denominació de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar.

En el marc de la Programació universitària de Catalunya, per al curs acadèmic 2009-2010, i per tal d'adequar l'estructura cíclica dels ensenyaments universitaris actuals als requeriments europeus, es preveu la implantació de diversos estudis universitaris oficials de grau a la Universitat Pompeu Fabra.

L'adaptació als principis derivats de l'espai europeu d'educació superior implica, també, d'acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, l'inici del procés d'extinció progressiva dels estudis universitaris oficials implantats a l'empara de l'ordenació anterior.

D'altra banda, per Acord GOV/10/2010, de 26 de gener, es va aprovar la formalització d'un conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, i l'Ajuntament de Barcelona, per a la constitució del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i l'aprovació dels seus Estatuts. Aquest conveni preveu que a partir de la constitució del Consorci s'extingeix l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària, i el primer se situa en la posició jurídica de l'Institut i, per tant, se subroga en tots els seus drets i obligacions, així com en la posició que el referit Institut ocupi en qualsevol societat, fundació o altres entitats amb personalitat jurídica en les quals participi directament o indirectament. Per aquest motiu, la Universitat Pompeu Fabra ha sol·licitat al Departament d'Economia i Coneixement la conformitat del canvi de titularitat de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar, amb efectes des del curs 2010-2011.

Finalment, en el marc de l'espai europeu d'educació superior, la Universitat Pompeu Fabra ha sol·licitat al departament competent en matèria d'universitats la conformitat per al canvi de denominació del centre, per tal d'adaptar el nom de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar a la nova realitat dels estudis universitaris, amb efectes des del curs 2010-2011.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA