DECRET 356/1999, de 30 de novembre, pel qual es desenvolupa el règim d'aplicació de la reducció de la base imposable de l'impost sobre successions i donacions reconeguda a les transmissions mortis causa d'empreses individuals, participacions en entitats i altres béns.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

356/1999, de 30 de novembre, pel qual es desenvolupa el règim d’aplicació de la reducció de la base imposable de l’impost sobre successions i donacions reconeguda a les transmissions mortis causa d’empreses individuals, participacions en entitats i altres béns.

L’article 30.1.d) de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, estableix el benefici fiscal consistent en la reducció de la base imposable de l’impost sobre successions i donacions en un import equivalent al 95 per 100 del valor de certs béns i drets que siguin objecte de transmissió mortis causa en favor del cònjuge, descendents o adoptats del causant; a manca de descendents i adoptats, es reconeix la possibilitat de gaudir d’aquest benefici als ascendents, adoptants i col·laterals fins al tercer grau.

L’aplicació pràctica d’aquest benefici fiscal podria plantejar dubtes sobre la seva articulació en el procés liquidador de l’impost i provocar l’aparició de criteris diversos i fins i tot contraposats. Així, la necessitat de desenvolupar el precepte legal i la conveniència de garantir la certesa jurídica en l’aplicació del benefici justifiquen l’aprovació d’aquest Decret adreçat a precisar el règim d’aquesta reducció de base imposable amb el detall que la Llei no pot abastar.

Dues són les qüestions que aquest Decret regula: d’una banda, la concreció del benefici en el seu aspecte subjectiu quan concorrin una pluralitat de successors a títol universal i, d’altra, la determinació de la magnitud quantitativa sobre la qual s’ha d’aplicar la reducció.

Quant a la primera qüestió, no sembla correcte aplicar la regla de partició igualitària que consagra l’article 27 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre successions i donacions, precepte que es limita a determinar el valor imputable a cada causahavent com a import de la seva adquisició mortis causa i la virtualitat del qual no es pot mantenir en un moment posterior del procés liquidador com és el de la determinació de la base liquidable mitjançant l’aplicació de reduccions; les reduccions no són quelcom que integri el cabal relicte, de manera que no poden ser objecte de cap partició o adjudicació i cal entendre-les aplicables al marge del que disposa l’article 27 de la norma esmentada. Aquesta és també la solució que resulta d’una interpretació teleològica de la norma: recordem que els apartats 7è i 8è de l’article...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA