ORDRE EMO/210/2014, de 4 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció per part de les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció i projectes d'autoocupació, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La manca d’ocupació en el cas de les persones destinatàries de la renda mínima d’inserció (RMI) constitueix un del factors de risc de moltes situacions d’exclusió i marginació social. Les persones destinatàries de l’RMI, en molts casos, troben importants dificultats per accedir al mercat de treball a causa de les seves mancances socials, econòmiques, educatives i de qualificació laboral. L’accés a una ocupació i, en conseqüència, a la normalització personal i social als sectors de la població que no poden accedir a un lloc de treball en el mercat laboral ha de constituir un dels objectius de les polítiques que s’orienten cap a una tasca eficaç de prevenció i d’inserció social.

Sempre que sigui possible, l’autonomia social i econòmica de la persona ha de ser l’objectiu final de les accions dirigides a corregir les situacions d’exclusió sociolaboral i de pobresa. Per aconseguir aquesta autonomia és necessària la inserció laboral de la persona, acompanyada, si escau, de les mesures formatives i de motivació adequades que donin suport a aquesta inserció. D’acord amb aquest objectiu l’any 1996 es va iniciar el programa d’ajuts del Departament de Treball per a la inserció laboral de les persones acollides a l’RMI mitjançant empreses i entitats col·laboradores.

Atès que es considera molt important la participació d’aquestes empreses en la inclusió social i laboral del col·lectiu esmentat;

Vista la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció (DOGC núm. 2435, de 17.7.1997), modificada per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 5931, de 29.7.2011), i per la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 6094, de 23.3.2012);

Vist el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels arts 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis ;

Vist que a aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Atesa la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat per a 2014 (DOGC núm. 6651, de 30.1.2014);

Vist l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; a proposta de la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom; amb els informes previs de l'Àrea Jurídica de la Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del Departament d'Empresa i Ocupació, i en ús de les facultats que em són atribuïdes;

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a l’incentiu a la contractació de persones destinatàries de l’RMI per part de les empreses i les entitats col·laboradores d’inserció i projectes d’autoocupació, i fer pública la convocatòria per a l’any 2014.

Article 2

Aplicació pressupostària i import

2.1 L'import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 500.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària IU0802 D/470000100/3330.

La resolució d’atorgament d’aquestes subvencions està condicionada a l’existència de disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat.

2.2 Aquest import es podrà ampliar mitjançant una resolució del director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom.

Article 3

Sol·licituds i termini de presentació

3.1 El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 15 d’octubre de 2014.

3.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans especificats a la base 6.

Article 4

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per a la finalització del procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos l’estableix la base 8.

Disposició derogatòria

Es deroga l’Ordre TRE/509/2009, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts i subvencions als programes d’igualtat d’oportunitats en el treball: programes laborals per a la diversitat, en tot allò que faci referència al Programa A2, així com al cens d’entitats col·laboradores d’inserció que estableix l’annex de la mateixa Ordre.

Disposició transitòria

Els expedients de subvenció que s’hagin atorgat d’acord amb les disposicions que deroga aquesta Ordre es continuaran regint per les bases reguladores a l’empara de les quals es van atorgar.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 4 de juliol de 2014

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

Annex

Bases reguladores

Base 1

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a l’incentiu a la contractació de persones destinatàries de l’RMI per part de les empreses i les entitats col·laboradores d’inserció i projectes d’autoocupació, desenvolupats per la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom dins l’àmbit territorial de Catalunya, per fomentar la contractació i la inserció laboral de les persones acollides a l’RMI en el marc que preveu l’article 18 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, abans esmentada.

Base 2

Persones o empreses i entitats beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les empreses i les entitats col·laboradores d’inserció i les persones destinatàries de l’RMI que presentin un projecte d’autoocupació.

2.2 A efectes del que estableix aquesta Ordre, s’entén per entitat col·laboradora d’inserció qualsevol empresa -persona física o jurídica amb excepció de les empreses de treball temporal- o entitat constituïda legalment, així com les administracions públiques, que contracti laboralment destinataris/àries de l’RMI.

Base 3

Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària

3.1 Les persones destinatàries de l’RMI i les empreses i les entitats sol·licitants han de complir, si s’escau, els requisits següents:

 1. Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 322/2011, de 19 d’abril. Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.

 2. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

 3. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

 4. Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball. Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.

 5. Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

 6. No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

 7. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

 8. Acreditar que disposen d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

 9. Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s’haurà d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).

 10. Adaptar els estatuts a les disposicions del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya i inscriure aquesta adaptació al Registre de fundacions quan les entitats beneficiàries siguin fundacions.

 11. Acreditar l’adaptació dels estatuts a les disposicions del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya quan les entitats...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA