DECRET 73/2001, de 19 de febrer, pel que es regula la indicació dels preus dels productes oferts als consumidors i usuaris.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Agència D'Avaluació de Tecnològia i Recerca Mèdiques
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

73/2001, de 19 de febrer, pel que es regula la indicació dels preus dels productes oferts als consumidors i usuaris.

La Directiva 98/6/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer, relativa a la protecció dels consumidors en matèria d'indicació dels preus dels productes que s'ofereixen als consumidors, suposa l'establiment definitiu d'uns requisits mínims que regulin aquesta informació que havien estat objecte de regulació per altres directrius, que l'esmentada deroga. Per tant, i d'acord amb les competències exclusives que en matèria de defensa dels consumidors i usuaris disposa, d'acord amb l'article 12.1.5 de l'Estatut d'Autonomia, la Generalitat de Catalunya procedeix a l'adaptació d'aquesta directriu.

D'altra banda, tampoc s'ha d'oblidar que l'article 2.b) de la Llei 3/1993, de 5 de març, de l'Estatut del Consumidor, declara com a dret protegit de la població consumidora i usuària la protecció dels seus interessos econòmics i que l'article 9 de l'esmentada disposició legal determina que la Generalitat de Catalunya ha de vetllar perquè, d'acord amb la normativa vigent, la població consumidora i usuària pugui rebre la informació suficient i fàcilment accessible sobre els preus i condicions de venda dels productes i serveis. En aquest sentit, la indicació dels preus de venda i dels preus per unitat de mesura els facilita una millora notable respecte a la seva informació ja que d'aquesta manera podran comparar els preus dels diversos productes.

La finalitat de la norma, doncs, és clara: la indicació del preu de venda i del preu per unitat de mesura dels productes que les persones que es dediquen al comerç ofereixen a la població consumidora i usuària a fi que aquest col·lectiu estigui informat i pugui fer una comparació entre aquests, establint les oportunes excepcions per raons de seguretat o quan no s'ofereixi cap informació útil.

En conseqüència, i d'acord amb el que disposa l'article 61 de la Llei 13/1998, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

1.1 El present Decret té per objecte regular la indicació del preu de venda i del preu per unitat de mesura dels productes que les persones que es dediquen al comerç ofereixin a la població consumidora i usuària, a fi que aquest col·lectiu estigui informat dels preus i pugui fer una comparació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA