DECRET 302/2004, de 25 de maig, pel qual es crea i s'aprova el funcionament del Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 302/2004, de 25 de maig, pel qual es crea i s'aprova el funcionament del Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC).

El Registre d'establiments industrials creat pel títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol,d'indústria, desenvolupat pel Decret 324/1996, d'1 d'octubre, en l'àmbit de Catalunya, inclou com a indústries que s'han d'inscriure en aquest Registre les alimentàries, les agràries, les pecuàries, les forestals i de la pesca.

Aquests tipus d'indústries s'han inscrit tradicionalment al Registre d'indústries agràries que, d'acord amb la normativa actual, és un registre específic dins el Registre d'establiments industrials de Catalunya.

Aquesta especificitat ve motivada pel fet de ser un sector industrial productor d'aliments per al consum humà o animal i per la seva estreta interrelació amb el món agrari del qual es proveeix.

El primer aspecte, el de ser productors d'aliments, requereix que els inscrits a més de complir les condicions generals exigides als sectors industrials, compleixin la legislació alimentària en constant procés d'innovació per tal de respondre tant a necessitats tècniques, com a les derivades de la seguretat alimentària, de la qualitat alimentària o de l'evolució dels usos comercials, i a les noves directrius en matèria de control i inspecció. Això implica la necessària coordinació i complementació amb el Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris, i suplir-lo en els sectors o les produccions que no cobreixi, com per exemple el sector de pinsos. Pel que fa a la qualitat, implica estendre a Catalunya la política de qualitat europea incidint en el sector productor perquè es valorin millor els seus productes, i en el sector consumidor, perquèdisposi de productes diferenciats per la seva qualitat i origen.

El segon aspecte, el de la interrelació amb el món agrari, incideix sobre el productor i sobre el territori. Sobre el primer estableix vincles més o menys estrets, que van des dels relatius als simples proveïdors amb o sense compromisos contractuals, fins als dels socis o accionistes de la indústria, i per tant amb graus diferents de participació en el valor afegit generat per la transformació industrial de les matèries primeres.Sobre el territori, la indústria agroalimentària té una responsabilitat directa en la seva configuració, atès que determina sovint el propi mapa de conreus o la pervivència d'aquests conreus d'acord amb la capacitat de la indústria per absorbir matèria primera i, sempre que sigui possible, valorar-la a través de les denominacions i les marques de qualitat.

Aquests dos aspectes han generat unes polítiques de foment agroindustrial i/o uns mecanismes d'intervenció de mercats mitjançant la industrialització o l'emmagatzematge dels productes que resten associats a uns requeriments registrals específics, així com a la necessitat, tant de l'Administració com del sector industrial, de tenir una informació completa sobre el sector que faciliti la presa de decisions, sense que això comporti a la indústria cap tràmit addicional a la situació actual.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Creació del Registre i aprovació del Reglament

Es crea el Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC) i se n'aprova el Reglament el qual es publica a l'annex d'aquest Decret.

Disposicions addicionals

.1 Les indústries que figurin inscrites al Registre d'indústries agràries en el moment d'entrar en vigor aquest Decret queden automàticament inscrites al RIAAC.

.2 Els departaments d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Treball i Indústria establiran els processos que calguin per tal d'incloure al Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya les dades de les indústries que figuren actualment al Registre d'establiments industrials de Catalunya i que haurien de ser inscrites al RIAAC el qual es converteix en el registre industrial d'aquestes empreses.

Tindran accés a les dades del RIAAC tant el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca com el Departament de Treball i Indústria, i en l'àmbit de les indústries forestals el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

.3 El Decret 324/1996, d'1 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre d'establiments industrials de Catalunya, s'aplicarà amb caràcter supletori en tot el que no prevegi de manera expressa aquest Decret.

.4 S'autoritza el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a actualitzar els imports a què fan referència l'article 5.2 de l'annex 1 i l'annex 3 d'aquest Decret.

Disposició transitòria

Les indústries incloses en l'àmbit d'aquest Decret que actualment es troben inscrites només al Registre d'establiments industrials de Catalunya (REIC) sense que ho estiguin al Registre d'indústries agràries (RIA), hauran de complementar o actualitzar la informació d'acord amb la que es requereix per al Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC), en un termini màxim de sis mesos comptat des de l'entrada en vigor d'aquest Decret.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor als tres mesos de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 25 de maig de 2004

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Siurana i Zaragoza

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Annex 1

Reglament del Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC)

Article 1

Creació

1.1 Es crea el Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC), en endavant Registre, dependent orgànicament de la Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el qual tindrà caràcter digital.

1.2 El RIAAC substitueix, a tots els efectes, el Registre d'indústries agràries.

Article 2

Finalitats

El Registre té com a finalitat disposar de manera permanent i actualitzada de tota la informació necessària de les indústries alimentàries, agràries, pecuàries, forestals i de pesca per tal de permetre dur a terme les polítiques de control i foment que són competència del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i en l'àmbit de les indústries forestals el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Article 3

Àmbit material i territorial

Són objecte d'inscripció al Registre els establiments industrials ubicats a Catalunya que duguin a terme alguna de les activitats agràries, alimentàries, forestals i de la pesca incloses a l'annex 2 d'aquest...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA