ORDRE EDC/29/2006, de 10 de febrer, per la qual s'informa de les taxes vigents que es gestionen en el Departament d'Educació.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

EDC/29/2006, de 10 de febrer, per la qual s'informa de les taxes vigents que es gestionen en el Departament d'Educació.

L'article 41 de la Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006 (DOGC núm. 4541, de 31.12.2005), actualitza les taxes amb tipus de quantia fixa.

L'article 10 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres (DOGC núm. 4292, de 31.12.2004), modifica la disposició addicional tercera de la Llei 15/1997, i estableix que en el termini de dos mesos a comptar de la data d'entrada en vigor de qualsevol llei que modifiqui o creï taxes, o n'actualitzi els imports, cada un dels departaments del Govern ha de publicar al DOGC, només amb efectes informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en què s'identifiquin els serveis i les activitats que les generen i les quotes corresponents.

En virtut d'això,

Ordeno:

Article 1

Informar que les taxes vigents que es gestionen des del Departament d'Educació són les següents:

.1 Taxa per l'expedició de títols acadèmics i professionals:

 1. Batxillerat: títol de batxillerat, 47,60 euros.

 2. Formació professional específica:

  2.1 Títol de tècnic o tècnica: 47,60 euros.

  2.2 Títol de tècnic o tècnica superior: 53,30 euros.

 3. Ensenyaments de règim especial:

  3.1 Ensenyaments de música i dansa:

  3.1.1 Títol professional: 47,60 euros.

  3.1.2 Títol superior: 106,50 euros.

  3.2 Ensenyaments d'art dramàtic:

  3.2.1 Títol superior d'art dramàtic: 106,50 euros.

  3.3 Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny:

  3.3.1 Títol de tècnic o tècnica: 47,60 euros.

  3.3.2 Títol de tècnic o tècnica superior: 53,30 euros.

  3.3.3 Títol de conservació i restauració de béns culturals: 53,30 euros.

  3.3.4 Títol de disseny: 53,30 euros.

  3.3.5 Títol superior del vidre: 53,30 euros.

  3.3.6 Títol superior de ceràmica: 53,30 euros.

  3.4 Ensenyaments d'idiomes: certificat d'aptitud d'idiomes, 53,30 euros.

  3.5.1 Títol de tècnic o tècnica d'esport: 47,60 euros.

  3.5.2 Títol de tècnic o tècnica superior d'esport: 53,30 euros.

 4. Reexpedició (expedició de duplicats): 7,05 euros.

  .2 Taxa per drets de formació d'expedients:

 5. Ensenyament de batxillerat:

  1.1 Títol de batxillerat unificat polivalent: 40,95 euros.

  1.2 Plans antics:

  1.2.1 Títol de batxillerat elemental: 17,10 euros.

  1.2.2 Títol de batxillerat superior: 40,85 euros.

  1.2.3 Títol de batxillerat laboral: 40,85 euros.

 6. Ensenyament de formació professional:

  2.1 Títol de tècnic o...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA