DECRET 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses.

L’any 1982, el Consell de les Comunitats Europees aprovava la Directiva 82/501/CEE, relativa als riscos d’accidents greus en determinades activitats industrials. Aquesta directiva, així com les seves modificacions, varen transposar-se a l’ordenament jurídic de l’Estat mitjançant sengles reials decrets, alhora que el Govern de la Generalitat aprovava les corresponents disposicions d’aplicació a Catalunya d’aquestes normes relatives a accidents greus.

Catorze anys més tard, i recollint l’experiència obtinguda durant aquest temps, el Consell de la Unió Europea va aprovar la Directiva 96/82/CE, de 9 de desembre de 1996, relativa al control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses. Aquesta Directiva ha representat una millora substancial al incorporar, entre altres coses, la política de prevenció d’accidents greus (PPAG) i el sistema de gestió de la seguretat (SGS) com a eines fonamentals dels industrials per a la prevenció, així com l’atenció a l’efecte dominó i la consideració del risc en la política d’ordenació del territori i en les decisions urbanístiques.

Aquesta Directiva ha estat transposada a l’ordenament jurídic de l’Estat mitjançant el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses. S’escau, per tant, l’aprovació d’aquest Decret per tal d’aconseguir una aplicació efectiva a Catalunya d’aquesta disposició, així com definir les diferents funcions que el Reial decret encomana a les comunitats autònomes.

El procediment que s’estableix en aquest Decret en relació amb la construcció i posada en servei de nous establiments i a les seves modificacions, es troba perfectament vinculat amb el procediment general d’autorització ambiental, previst a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.

Aquest Decret estableix que els industrials d’establiments afectats per l’article 9 del Reial decret 1254/1999 hauran de presentar una anàlisi quantitativa de risc (AQR). Tant aquesta anàlisi com la resta de documentació cal que sigui avaluada, tal com exigeix l’apartat 4 de l’article 9 de l’esmentat Reial decret. Ara bé, atès que l’expertesa necessària per a l’avaluació no està normalitzada en normes ni especificacions tècniques, no s’utilitza la col·laboració d’entitats d’inspecció i control (EIC), sinó d’entitats avaluadores que han de ser prèviament reconegudes per la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. Tot això, sens perjudici que les EIC —les quals tenen reservada la funció inspectora d’aquestes instal·lacions— adquireixin també la condició d’entitats avaluadores.

Quant a les funcions que pertoquen a la Generalitat de Catalunya relatives a l’aprovació dels diferents plans de protecció civil que s’han d’elaborar en relació amb les instal·lacions afectades pel Reial decret 1254/1999, cal assenyalar que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, regula el seu contingut i el procediment d’aprovació, tot i tenint en compte les disposicions de la Directriu bàsica vigent per a l’elaboració i homologació dels plans especials del sector químic. Així mateix, correspon a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya informar els plans d’emergència exterior i homologar els plans d’emergència interior.

En conseqüència, a proposta dels consellers d’Indústria, Comerç i Turisme i d’Interior, d’acord el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquest Decret és regular l’aplicació a Catalunya del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses (en endavant, Reial decret) i, en concret:

a) Determinar els òrgans competents per a les diferents funcions.

b) Establir les normes de procediment en matèria d’accidents greus a les quals s’ha d’adaptar l’execució i la posada en servei dels nous establiments o les noves instal·lacions afectats pel Reial decret, així com les seves modificacions. També establir els procediments i normes d’aplicació per a les obligacions d’actualització i de regularització dels establiments existents, definides en el Reial decret.

c) Regular les condicions que han de complir les entitats avaluadores i el procediment per a l’obtenció de l’autorització.

d) Concretar les figures de planificació d’emergències associades als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, d’acord amb el que preveu la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

e) Determinar les normes d’actuació en cas d’accident greu.

f) Establir el sistema d’inspecció i control, en matèria de prevenció d’accidents greus, dels establiments o instal·lacions afectats pel Reial decret.

Article 2

Àmbit d’aplicació

Aquest Decret és d’aplicació als establiments i a les instal·lacions compresos en l’article 2 del Reial decret, amb les exclusions previstes a l’article 4 del Reial decret.

Capítol 2

Òrgans competents en relació amb les funcions previstes al Reial decret

Article 3

Departament d’Interior

Corresponen a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil les funcions següents:

a) Les que li corresponguin en el règim d’autorització ambiental de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i en els reglaments de desplegament de l’esmentada llei.

b) Rebre de la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial, per a Barcelona, i de les delegacions territorials del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, per a la resta del territori (en endavant, òrgans territorials competents del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme):

La documentació que els industrials han de presentar d’acord amb els articles 6, 7, 8, 9 i 11 del Reial decret 1254/1999.

La informació sobre modificacions d’establiments o instal·lacions que puguin tenir conseqüències importants pel que fa al perill d’accident greu i la informació sobre la possibilitat d’efecte dominó.

c) Rebre dels titulars d’establiments i d’elements que poden resultar afectats per accidents greus, segons el que estableix l’apartat 2 de l’article 22 d’aquest Decret, els corresponents plans d’autoprotecció per tramitar la seva homologació.

d) Rebre dels industrials afectats pel Reial decret, de forma immediata, les comunicacions sobre accidents greus, tal i com preveu l’article 23 d’aquest Decret, així com la col·laboració necessària per informar la població. També les funcions previstes a l’article 15 del Reial decret.

e) Rebre de les autoritats municipals, de forma immediata, les comunicacions sobre accidents greus que s’originin en el seu terme municipal, independentment de quins siguin els sistemes d’alerta previstos en els plans d’emergència exterior.

f) Rebre de la Direcció General de Protecció Civil del Ministeri de l’Interior, a través de la Delegació del Govern a Catalunya, la informació rebuda d’accidents greus d’altres estats que puguin afectar alguna part del territori de Catalunya.

g) Elaborar i implantar els plans d’emergència exterior (PEE) dels establiments subjectes a l’article 9 del Reial decret, i dels polígons industrials i zones que puguin ser afectades per possibles accidents greus, en funció de la previsió del risc que els industrials hagin declarat. Dins les actuacions d’implantació i en la forma que estableixi el corresponent pla d’emergència exterior, s’informarà adequadament a la població, amb la col·laboració dels industrials afectats. Així mateix, correspon a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil efectuar-ne la corresponent revisió periòdica i modificació.

Amb aquesta finalitat el Departament d’Interior, a través de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, podrà requerir dels òrgans dels departaments de la Generalitat i de les entitats locals i portuàries corresponents la informació, la col·laboració i la participació activa que es consideri necessària per a l’elaboració, l’avaluació i l’aplicació dels plans d’emergència exterior i, en general, per a l’exercici de les seves funcions. Alhora, podrà requerir dels industrials dels establiments objecte de plans d’emergència exterior la informació i el recolzament necessari per a l’elaboració dels plans.

h) Les que li corresponguin en els plans d’autoprotecció, d’acord amb el que preveu la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

i) Proposar la no realització d’un pla d’emergència exterior per als establiments afectats per l’article 9 del Reial decret quan es demostri que la repercussió dels accidents previstos a l’informe de seguretat no té conseqüències a l’exterior de l’establiment. Així mateix, li correspon comunicar aquesta decisió a la Comissió Nacional de Protecció Civil.

j) Trametre els plans d’emergència exterior a l’autoritat portuària on estiguin ubicats els establiments industrials afectats per aquest Decret.

k) Trametre a la Delegació del Govern a Catalunya per a la seva comunicació a l’organisme de l’Administració de l’Estat que correspongui:

Els plans d’emergència exterior per a la sol·licitud d’homologació a la Comissió Nacional de Protecció Civil.

La documentació a què fan referència els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA