ORDRE PRE/207/2004, d'11 de juny, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a augmentar el coneixement i l'ús social de la llengua catalana.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE PRE/207/2004, d'11 de juny, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a augmentar el coneixement i l'ús social de la llengua catalana.

Atès que l'article 37 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, disposa que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha de fomentar l'ús del català en les activitats laborals, professionals, mercantils, publicitàries, culturals, associatives, esportives, lúdiques i de qualsevol altre mena;

Atesos l'article 17 del Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, i els articles 1 i 3 del Decret 195/2004, de 24 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, en els quals, respectivament, es descriuen les funcions i la ubicació en l'estructura de l'Administració de la Generalitat de la Secretaria de Política Lingüística;

D'acord amb els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a augmentar el coneixement i l'ús social de la llengua catalana, les quals figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat deCatalunya.

Contra aquesta Ordre o les seves bases podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent dela seva publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 11 de juny de 2004

Josep Bargalló Valls

Conseller en Cap

Annex

Bases

.1 Objecte

L'objecte és la concessió de subvencions per promoure iniciatives que incloguin actuacions específiques per augmentar el coneixement i l'ús social del català. Queden excloses les iniciatives que tinguin com a objecte l'edició de llibres, revistes obutlletins.

.2 Règim jurídic

Les subvencions que regula aquesta Ordre es regeixen per aquestes bases específiques i pel que estableixen els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i altres disposicions legals aplicables.

.3 Destinataris

Poden optar a aquestes subvencions els col·legis professionals i les entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin previst dur a terme actuacionsespecífiques per augmentar el coneixement i l'ús social del català.

.4 Sol·licituds

Les sol·licituds, adreçades al secretari de Política Lingüística, s'han de formalitzar mitjançant...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA