ORDRE PRE/141/2006, de 27 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos interpersonals de la llengua catalana.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PRE/141/2006, de 27 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos interpersonals de la llengua catalana.

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, té com a objectiu principal, entre altres, emparar i fomentar l'ús del català per tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i normalitzar i fomentar l'ús del català en el món socioeconòmic.

L'esmentada Llei preveu que el Govern de la Generalitat ha de promoure la participació directa dels sindicats i les organitzacions empresarials en el foment de l'ús del català en els centres de treball i en les relacions laborals i ha de fomentar l'ús del català en les activitats laborals, professionals, mercantils, publicitàries, culturals, associatives, esportives, lúdiques i de qualsevol altre mena.

D'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

D'acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i en ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent, en especial l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos interpersonals de la llengua catalana, les quals figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre PRE/21/2005, de 10 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a iniciatives adreçades a promoure els usos interpersonals de la llengua catalana.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Contra aquesta Ordre o les seves bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva data de publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 27 de març de 2006

Josep Bargalló Valls

Conseller primer

Annex

Bases

.1 Objecte

L'objecte d'aquestes subvencions és promoure iniciatives que incloguin actuacions específiques per fomentar els usos interpersonals de la llengua catalana, en el marc de la campanya "Dóna corda al català" impulsada per la Secretaria de Política Lingüística adreçada als joves de 15 a 29 anys, als sectors lingüísticament deficitaris en llengua catalana i a l'organització de parelles lingüístiques d'acord amb el programa Voluntaris per la Llengua de la Secretaria de Política Lingüística.

Les activitats susceptibles de ser subvencionades, de conformitat amb aquestes bases, es concreten en les iniciatives següents:

Activitats de sensibilització per a l'extensió de l'ús social de la llengua catalana, amb prioritat les que s'adrecin a joves de 15 a 29 anys.

Activitats que potenciïn els factors emocionals i identitaris que poden vincular més intensament els joves i adolescents a la llengua catalana.

Activitats que incrementin la percepció del català com una llengua que també serveix per a activitats lúdiques que ofereixin una imatge personal atractiva i moderna.

Activitats que facin sentir la llengua catalana com una llengua propera, flexible i que promogui lligams emocionals.

Activitats que fomentin els usos interpersonals en llengua catalana en sectors deficitaris.

Activitats que promoguin els valors del català com a llengua útil i que facilita l'èxit professional.

L'organització de parelles lingüístiques d'acord amb el programa Voluntaris per la Llengua de la Secretaria de Política Lingüística.

Aquestes actuacions es poden adreçar a persones que habitualment parlen en català, per tal que no canviïn de llengua innecessàriament, a persones que tenen un coneixement passiu de la llengua però que habitualment no la utilitzen i a persones d'immigració recent. Queden excloses les iniciatives que tinguin com a objecte l'edició de llibres, revistes o butlletins i l'organització de cursos de català.

Les actuacions per a les quals see sol·licitin les subvencions s'han de dur a terme entre l'1 de novembre de l'any natural anterior a la convocatòria i el 31 d'octubre de l'any natural de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA