RESOLUCIÓ TRE/1986/2008, de 21 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa El Mundo Deportivo, SA, per als anys 2005-2007 (codi de conveni núm. 0801422).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/1986/2008, de 21 d'abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa El Mundo Deportivo, SA, per als anys 2005-2007 (codi de conveni núm. 0801422).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa El Mundo Deportivo, SA, subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 6 de febrer de 2006, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball, modificat pel Decret 106/2000, de 6 de març, de reestructuració parcial del Departament de Treball; el Decret 199/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament de Treball, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa El Mundo Deportivo, SA, per als anys 2005-2007 (codi de conveni núm. 0801422) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 21 d'abril de 2008

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials

a Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa El Mundo Deportivo, SA, per als anys 2005-2007

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Parts contractants

Aquest Conveni col·lectiu es concerta entre l'empresa periodística El Mundo Deportivo, SA, i el seu personal, mitjançant les seves respectives representacions.

Article 2

Àmbit territorial

L'àmbit d'aquest Conveni és d'empresa i s'hi adscriuen tots els centres de treball de El Mundo Deportivo, SA.

Article 3

Àmbit funcional

Les estipulacions d'aquest Conveni col·lectiu fan referència a totes les activitats de l'empresa.

Article 4

Àmbit personal

Aquest Conveni col·lectiu és aplicable a la totalitat del personal que pertany a la plantilla de El Mundo Deportivo, SA, que presta els seus serveis a l'empresa mitjançant un contracte laboral, siguin quines siguin les seves funcions.

Se n'exclouen expressament:

  1. L'activitat que es limiti, purament i simplement, a exercir de conseller o de membre dels òrgans d'administració, sempre que la seva activitat en l'empresa només comporti la realització de funcions inherents a aquest càrrec.

  2. Professionals liberals vinculats per contractes civils de prestació de serveis.

  3. Els assessors experts que col·laboren en l'empresa en funció dels seus coneixements especials.

  4. Els corresponsals i col·laboradors que tinguin formalitzat un contracte civil amb l'empresa.

  5. Els col·laboradors per peces, independentment que mantinguin una relació continuada a l'empresa.

  6. Els agents comercials o publicitaris.

  7. El personal que pertany a empreses concessionàries de serveis que tinguin formalitzat el contracte civil de prestació de serveis amb El Mundo Deportivo, SA o bé efectuïn feines de manteniment o reparació en l'empresa.

  8. El personal que s'incorpori a partir de la firma d'aquest Conveni per treballar a l'empresa en qualsevol altra activitat que pugui exercir al marge de les que fa actualment El Mundo Deportivo, SA, en l'àmbit de premsa.

Article 5

Durada i pròrroga

La durada d'aquest Conveni és de 3 anys: de l'1 de gener de 2005 al 31 de desembre de 2007. Si qualsevol de les parts no el denuncia abans del seu venciment, s'entendrà prorrogat per anys naturals a partir del dia 31 de desembre de 2007.

La part que insta l'altra ha de presentar la denúncia per escrit, com a mínim 30 dies abans que en finalitzi la vigència. Cal lliurar una còpia de la denúncia a l'autoritat laboral.

Article 6

Vinculació a la totalitat

Totes dues representacions acorden que les condicions pactades són un tot orgànic i indivisible, i, per tant, en cas que l'autoritat competent en exercici de les facultats que li són pròpies no l'aprovi en la seva totalitat, el Conveni es considera nul i sense eficàcia.

Article 7

Absorció

Tenen lloc l'absorció i la compensació quan els salaris realment abonats en conjunt i en còmput anual siguin més favorables per als treballadors que els fixats en l'ordre normatiu o convencional de referència.

Article 8

Garantia .ad personam.

Cal respectar les situacions personals vigents el 31 de desembre de 1998 que, amb caràcter global, excedeixin el contingut del present Conveni col·lectiu, les quals s'han de mantenir estrictament .ad personam..

Article 9

Comissió Paritària

D'acord amb el que preveu l'article 85.3 del vigent Estatut dels treballadors, com a òrgan d'arbitratge i conciliació per a les qüestions que es puguin derivar de la interpretació de les clàusules d'aquest Conveni es nomena la Comissió Paritària. Està integrada per 4 membres, 2 designats per l'empresa i els altres 2 escollits pels treballadors entre els components del Comitè d'Empresa; tots han de formar part de la Comissió Negociadora d'aquest Conveni col·lectiu.

Capítol 2

Personal

Article 10

Classificació

Les classificacions del personal consignades en aquest Conveni col·lectiu són merament enunciatives i no comporten l'obligació de tenir cobertes totes les places esmentades, si les necessitats i el volum de l'empresa no ho requereixen.

Article 11

Categoria i definició

El personal de l'empresa té una categoria determinada segons la classificació i definició de les seves funcions respectives:

Redacció

Director adjunt: té les mateixes funcions que el sotsdirector. Substitueix, en primera instància, el director durant la seva absència.

Sotsdirector: és el periodista que, sota les ordres del director, l'assisteix en les seves funcions, selecciona i coordina el contingut del diari. El substitueix provisionalment en les seves absències. Durant la suplència recauen en ell les mateixes atribucions i responsabilitats que el director. Si concorren en la redacció diversos sotsdirectors i el director adjunt és absent, el director ha de decidir d'entre ells qui el substitueix.

El director li pot delegar funcions amb responsabilitat pròpia.

Aquesta categoria és de lliure designació per part del director i, en cas que es perdi aquesta categoria, s'ha de reintegrar al seu lloc de procedència, si pertany a la mateixa empresa en què va ser designat sotsdirector, o bé al que es va preveure en el contracte, si en procedeix d'una altra. En tot cas, cal respectar-li la seva anterior retribució.

Redactor en cap: és el periodista que coordina la redacció literària, informativa i gràfica. Es responsabilitza de la programació, la producció, la posada en pàgina, el control dels continguts i la qualitat final, amb responsabilitat davant el director. Per delegació d'aquest, està facultat per assignar feines al personal de redacció, i distribuir-les d'una manera pràctica i racional; té cura que s'observin estrictament la jornada i els horaris establerts i sobretot del compliment en el lliurament dels originals i de la seva freqüència per fer possible el manteniment d'un ritme continuat i normal de feina en el taller. També vetlla personalment per la redacció i l'adequada titulació de les notícies per aconseguir la major agilitat, puresa literària i rigor tipogràfic. Diàriament ha de parlar amb els redactors gràfics, i com a cap de personal de la redacció, ha de mantenir la disciplina adient a la feina. Així mateix, vetlla per la conservació del material i de les instal·lacions.

Cap de secció: és el periodista que assumeix la responsabilitat d'una secció del diari, en la qual supervisa i coordina la feina d'una o de més persones de la plantilla de la redacció, en contacte amb el director o el sotsdirector i el redactor en cap del diari, del qual coneix la confecció general, i d'acord amb les ordres i les orientacions rebudes.

Els caps de secció han de posar una atenció especial a reescriure sempre que sigui possible la notícia d'agència per tal d'adaptar-la a l'estil del diari. També han de procurar que no es repeteixin notícies i que les cròniques i els reportatges no entrin en col·lisió amb les notícies d'agència; i també comproven que no hi hagi una reiteració de dades idèntiques.

Redactor: és el periodista que fa una feina intel·lectual de taula i carrer, amb un estil literari, dins dels límits de temps que assenyala la seva jornada. Els redactors tenen especificades individualment les feines que han de fer, d'acord amb les instruccions de la Direcció, del redactor en cap o dels seus respectius caps de secció, i han de tenir en compte el principi que han de complir les feines que se'ls ordeni dins de les generals pròpies de la seva competència professional, com ara editar textos aliens.

Redactor de primer any: és el periodista que s'incorpora per primera vegada a la redacció, sense l'experiència professional necessària. El primer any a l'empresa l'ha de destinar a adquirir l'experiència necessària per exercir la seva professió. Les seves funcions són les mateixes que es preveuen per al redactor. Un cop comprovada la seva aptitud per...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA