LLEI 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l'Institut Català de les Indústries Culturals.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

20/2000, de 29 de desembre, de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Les indústries culturals d’un país són percebudes avui no només com un factor de progrés econòmic, sinó també com la via de garantir la presència de productes culturals propis, és a dir, de presentar la creativitat i el punt de vista propis en el mercat cultural universal. Catalunya té un nivell alt de consum de productes culturals i compta amb una indústria cultural important, tot i que repartida de manera desigual entre els diversos sectors. Mentre que en determinats sectors la indústria catalana té un bon nivell de desenvolupament, en altres camps cal fer un esforç per a incrementar el potencial de la nostra producció industrial. D’altra banda, les transformacions tecnològiques que impacten en les indústries culturals justifiquen també l’adopció de polítiques públiques que, dins el respecte a la normativa europea sobre lliure competència, promoguin la consolidació de la indústria catalana en els sectors on està ben desenvolupada i en facilitin l’enfortiment en els àmbits on calgui.

L’Institut Català de les Indústries Culturals ha d’ésser l’organisme per mitjà del qual la Generalitat de Catalunya, amb la participació dels sectors culturals implicats, dugui a terme les polítiques de suport a les empreses culturals destinades a reforçar el teixit industrial de Catalunya en aquest àmbit. Per mitjà d’aquest nou organisme, s’han de coordinar les polítiques que la Generalitat ja duu a terme amb aquests mateixos objectius i s’han de destinar nous esforços i recursos per a ampliar-les i aprofundir-les. L’objectiu de donar suport a les indústries culturals, que s’ha de coordinar amb les polítiques de suport a la creació cultural i esdevenir-ne un element més, també l’ha de dur a terme el Departament de Cultura de la Generalitat. L’àmbit d’actuació de l’Institut és el de les indústries culturals en conjunt, incloent-hi, per tant, l’activitat industrial en el sector audiovisual, en el de les editorials, en el de la premsa, en el multimèdia, en el discogràfic i musical i en el de les arts escèniques i visuals, a més de donar suport a les empreses que es dediquen a altres àmbits de producció i difusió artística i cultural. L’Institut ha de centralitzar les polítiques amb relació a aquestes indústries que es duen a terme des dels diversos departaments de la Generalitat.

Aquesta Llei precisa i desplega les funcions de l’Institut i estableix que, per a dur-les a terme, aquest pot formalitzar convenis amb altres entitats, constituir o participar en societats mercantils i concedir ajuts públics. En la regulació dels òrgans de govern de l’Institut Català de les Indústries Culturals, aquesta Llei estableix la participació dels diferents departaments de l’Administració que tenen relació amb les indústries culturals, i també dels diferents sectors que integren aquestes indústries. Amb això es pretén assegurar la participació dels diferents agents implicats, tot garantint la preeminència dels representants públics.

Catalunya té els dos elements bàsics que calen per a fer un salt endavant en el terreny de les indústries culturals: creativitat cultural i teixit industrial. L’Institut que ara es crea ha de constituir un instrument que, partint d’aquesta realitat ja existent, ajudi a reforçar-la i a projectar-la cap al futur.

Article 1

Naturalesa i règim jurídic

 1. L’Institut Català de les Indústries Culturals és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, de les regulades per l’apartat primer de la lletra b de l’article 1 de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana. L’Institut ha d’ajustar la seva activitat al dret privat, sens perjudici dels àmbits en què, segons la legislació vigent, s’ha de sotmetre al dret públic.

 2. L’Institut Català de les Indústries Culturals s’adscriu al Departament de Cultura.

Article 2

Objecte

 1. L’Institut Català de les Indústries Culturals té per objecte impulsar el desenvolupament de les indústries culturals a Catalunya.

 2. Als efectes del que estableix aquesta Llei, s’entén per indústries culturals les empreses dedicades a la producció, la distribució o la comercialització de productes culturals incorporats a qualsevol mena de suport, i també les dedicades a la producció, la distribució o la comercialització d’espectacles en viu.

Article 3

Funcions

 1. Les funcions de l’Institut Català de les Indústries Culturals són les següents:

  a) Establir i gestionar, amb la participació de representants dels sectors implicats, programes orientats a la prestació de suport tècnic als diferents sectors vinculats a les indústries culturals.

  b) Fomentar el desenvolupament de les empreses relacionades amb les indústries culturals i ajudar a implantar noves empreses.

  c) Donar suport a les iniciatives empresarials de promoció de productes culturals i impulsar el consum interior, l’exportació, la difusió i la promoció en circuits internacionals d’aquests productes.

  d) Facilitar les relacions entre les indústries culturals i les administracions públiques.

  e) Impulsar la col·laboració entre les empreses i els creadors culturals.

  f) Fer estudis estructurals i prospeccions sobre les indústries culturals.

  g) Difondre la informació relativa als ajuts i els serveis que els organismes de qualsevol àmbit territorial destinen a les indústries culturals.

  h) Fomentar les accions formatives d’interès per al desenvolupament de les indústries culturals.

  i) Promoure i executar qualsevol altra activitat dirigida a desenvolupar les indústries culturals a Catalunya.

  j) Vetllar pel compliment de la normativa de promoció de la llengua i la cultura catalanes i de la llengua i la cultura araneses.

  k) Promoure la innovació creativa i la recerca d’ofertes de qualitat de noves estètiques i nous llenguatges.

 2. L’Institut Català de les Indústries Culturals, per a complir les seves funcions, pot:

  a) Establir convenis amb entitats públiques i privades, especialment amb les que puguin coadjuvar a la consecució dels objectius de l’Institut.

  b) Constituir societats mercantils, o participar-hi, amb l’obtenció prèvia de les autoritzacions legalment establertes, per dur a terme qualsevol activitat econòmica relacionada amb les funcions establertes per aquesta Llei.

  c) Participar en operacions de capital risc i en entitats d’aquesta naturalesa.

  d) Concedir subvencions i facilitar l’accés de les empreses a línies especials de crèdit.

  e) Establir formes de col·laboració amb els ens locals, l’Administració de la Generalitat i altres administracions.

 3. L’Institut Català de les Indústries Culturals, en l’aplicació de les accions de foment establertes per l’apartat 2.d, s’ha de subjectar a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat i s’ha d’ajustar a la normativa de la Unió Europea en matèria d’ajuts públics a empreses.

Article 4

Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l’Institut Català de les Indústries Culturals són el Consell General, el Consell d’Administració i el director o directora.

Article 5

El Consell General

 1. El Consell General de l’Institut Català de les Indústries Culturals és integrat per vint-i-cinc membres, com a màxim, segons la composició que es determini per reglament, amb els criteris següents:

  a) És presidit pel conseller o consellera de Cultura.

  b) Els representants públics han de tenir-hi majoria.

  c) Hi ha d’haver vocalies en representació, com a mínim, dels departaments competents en matèria de cultura, indústria, comerç, economia, noves tecnologies i radiodifusió i televisió; de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, de les entitats representatives de les administracions locals, i d’organitzacions representatives de diversos sectors de les indústries culturals, incloses les dels treballadors.

  d) La representació dels sectors de les indústries culturals no pot ésser inferior a dues cinquenes parts dels membres del Consell.

 2. El Consell General de l’Institut Català de les Indústries Culturals té les funcions següents:

  a) Fixar les directrius generals de l’actuació de l’Institut.

  b) Aprovar anualment els comptes i la memòria de l’exercici precedent i el pla d’actuació de l’exercici següent.

  c) Aprovar l’avantprojecte de pressupost anual i elevar-lo al conseller o consellera de Cultura.

  d) Aprovar la participació de l’Institut en societats mercantils, sens perjudici de les autoritzacions legalment establertes.

Article 6

El Consell d’Administració

 1. El Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals és integrat per tretze membres, segons la composició que es determini per reglament.

  a) És presidit pel director o directora general del Departament de Cultura competent en l’àmbit d’actuació de l’Institut.

  b) Hi ha d’haver dues terceres parts de les vocalies en representació dels departaments de l’Administració de la Generalitat, una vocalia en representació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i tres vocalies, en representació dels diversos sectors de les indústries culturals.

  c) Les persones que ocupen les vocalies del Consell d’Administració hauran de ser ratificades pel Consell General.

 2. El Consell d’Administració de l’Institut Català de les Indústries Culturals té les funcions següents:

  a) Elevar al Consell General els comptes, la memòria de gestió, el pla d’actuació i l’avantprojecte de pressupost de cada exercici.

  b) Dirigir l’actuació de l’Institut.

  c) Supervisar la gestió del director o directora.

  d) Aprovar la plantilla i el règim retributiu del personal.

  e) Aprovar els preus dels serveis que presti l’Institut.

  f) Aprovar els contractes d’un import superior al 5% del pressupost de l’Institut i els que impliquin una despesa plurianual de caràcter no recurrent.

  g) Aprovar l’adquisició de béns immobles.

  h) Aprovar la sol·licitud de crèdits o préstecs.

  i) Aprovar les bases reguladores de les subvencions de l’Institut.

  j) Establir convenis amb entitats públiques i privades per a assolir els fins de l’Institut.

Article 7

La direcció

La persona titular de la direcció de l’Institut Català de les Indústries Culturals és nomenada pel conseller o consellera de Cultura, després d’escoltar el Consell General. Té les funcions següents:

a) Executar els acords del Consell d’Administració.

b) Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis de l’Institut.

c) Exercir la direcció del personal.

d) Representar judicialment i extrajudicialment l’Institut en les actuacions pròpies de la seva administració.

e) Atorgar les subvencions de l’Institut, després d’haver informat el Consell d’Administració.

f) Exercir qualsevol altra funció necessària per a la direcció de l’administració de l’Institut i les que li delegui el Consell d’Administració.

Article 8

Règim financer

Els recursos econòmics de l’Institut Català de les Indústries Culturals són constituïts per:

a) Les dotacions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

b) Els rendiments dels béns que li siguin adscrits i dels que adquireixi en exercici de les seves funcions.

c) Els ingressos que obtingui per la prestació dels seus serveis.

d) Les subvencions, les aportacions i les donacions que li concedeixin les persones o les entitats, públiques o privades.

e) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits.

f) Qualsevol altre recurs que la llei permeti.

Article 9

Patrimoni

L’Institut Català de les Indústries Culturals, per a complir les seves funcions, té un patrimoni propi integrat pels béns, els drets i les obligacions que adquireixi per qualsevol títol.

Article 10

Recursos humans

 1. El personal de l’Institut es regeix pel dret laboral.

 2. La selecció del personal s’ha de fer d’acord amb els principis de mèrit i capacitat i, llevat del personal directiu i de confiança, mitjançant publicitat.

  Disposicions addicionals

  Primera

  Els membres del Govern poden ésser membres del Consell General i del Consell d’Administració de l’Institut encara que tinguin la condició de diputats del Parlament de Catalunya.

  Segona

  L’Institut Català de les Indústries Culturals ha de presentar al Parlament de Catalunya, en el termini d’un any, un llibre blanc sobre les indústries culturals a Catalunya.

  Disposició transitòria

 3. El personal laboral que, en la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, presti serveis al Departament de Cultura o en una entitat dependent del Departament de Cultura i que estigui adscrit a funcions que, d’acord amb la present Llei i amb la normativa que la desplegui, siguin assumides per l’Institut Català de les Indústries Culturals s’integrarà a l’Institut per aplicació del mecanisme de successió d’empresa.

 4. El personal funcionari que, en la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, presti serveis al Departament de Cultura o en una entitat dependent del Departament de Cultura i que estigui adscrit a funcions que, d’acord amb la present Llei i amb la normativa que la desplegui, siguin assumides per l’Institut Català de les Indústries Culturals pot optar per:

  a) Integrar-se a l’Institut com a personal laboral, amb reconeixement a tots els efectes de l’antiguitat reconeguda a l’Administració de la Generalitat i restar en aquesta en situació d’excedència voluntària per incompatibilitat.

  b) Mantenir la seva condició de funcionari o funcionària a l’Institut i ocupar-hi un lloc a extingir. Aquest lloc quedarà extingit quan el funcionari o funcionària obtingui una altra plaça amb caràcter definitiu o quan el lloc quedi vacant per qualsevol altra causa que no comporti reserva del lloc.

  Disposicions finals

  Primera

  En el termini d’un any de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern ha de presentar davant el Parlament de Catalunya un projecte de llei de modificació o derogació de la Llei 8/1981, de 2 de novembre, que crea l’Entitat Autònoma d’Organització d’Espectacles i Festes, a fi d’evitar la coincidència de funcions entre l’esmentada entitat autònoma i l’Institut Català de les Indústries Culturals.

  Segona

  Es faculta el conseller o consellera d’Economia, Finances i Planificació perquè faci les adaptacions pressupostàries necessàries per a dotar l’Institut Català de les Indústries Culturals de recursos econòmics.

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 29 de desembre de 2000

  Jordi Pujol

  President de la Generalitat de Catalunya

  Jordi Vilajoana i Rovira

  Conseller de Cultura

  (00.363.128)