DECRET 44/1993, de 9 de febrer, pel qual es crea un institut d'ensenyament secundari a Salou.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Educacio
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'estudi del mapa escolar pel que fa als diferents nivells d'ensenyament aconsella la revisió, en determinades localitats, de l'oferta de places públiques que hi ha per tal de garantir la possibilitat d'opcions educatives i, alhora, una utilització millor dels recursos de caràcter públic.

Amb aquesta finalitat, i d'acord amb el que disposa l'article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, a proposta del conseller d'Ensenyament, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es crea un institut d'ensenyament secundari a Salou, comarca del Tarragonès, amb número de codi 43007543, per transformació de l'extensió de l'institut de batxillerat, amb número de codi 43600631, de Salou, emplaçat a la partida Estanyet, s/n, 43840 Salou.

Article 2

El funcionament d'aquest institut d'ensenyament secundari s'adequarà al que estableixen el Decret 303/1984, de 5 d'octubre, pel qual es reglamenta la modalitat d'aquest tipus de centres, i el Decret 278/1985, de 19 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament específic provisional dels instituts d'ensenyament secundari, i a la resta de normativa legal o reglamentària que els sigui d'aplicació.

Article 3

S'autoritza el conseller d'Ensenyament perquè fixi mitjançant una Resolució el començament de les activitats...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA