ORDRE AAM/115/2014, d'1 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre AAM/251/2011, de 5 d'octubre, i es convoquen per a l'any 2014 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció d'instruments d'ordenació forestal, la millora d'infraestructures, les actuacions silvícoles, les infraestructures en la prevenció d'incendis forestals i la transformació i comercialització dels productes forestals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Els ajuts a la gestió forestal sostenible estan regulats mitjançant l’Ordre AAM/251/2011, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible, i es convoquen els corresponents a 2011.

Aquests ajuts s’emmarquen en el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data 22 de maig de 2007, i per la Comissió Europea, mitjançant la Decisió C (2008) 702, de 15 de febrer, modificada per la Decisió C (2009) 10340, de 14 de desembre de 2009, per la Decisió C (2010) 8294 final, de 30 de novembre de 2010, per la Decisió C (2012) 8674 final, de 26 de novembre, i per la Decisió C (2013) 8300, de 25 de novembre de 2013.

El Reglament (UE) 1310/2013 del Parlament Europeu i el Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix disposicions de transició, entre d’altres, les relatives als ajuts al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i preveu que els estats membres, en virtut del Reglament (CE) 1698/2005, el 2014 puguin continuar contraient compromisos jurídics amb beneficiaris amb relació a determinades mesures.

D’altra banda, s’ha considerat necessari introduir dues modificacions en les bases reguladores dels ajuts publicades a l’annex 2 de l’Ordre AAM/251/2011, de 5 d’octubre, per tal d’adaptar-les a normativa publicada amb posterioritat, així com per aclarir alguna qüestió relativa als elements per valorar la priorització de les sol·licituds.

L’escassetat de recursos fa necessari convocar aquelles actuacions que han deixat d’estar convocades en anys anteriors, com és el cas dels Instruments d’ordenació forestal de l’apartat 1, aquells conceptes de l’apartat 2 que ajuden a la mobilització de recursos forestals i generen economia (fusta, llenya i suro), només aquelles actuacions de l’apartat 3 que incideixen de la forma més directa i immediata en la prevenció d’incendis i els corresponents a l’apartat 5 de suport a les empreses forestals.

Correspon, doncs, procedir a aquestes modificacions així com a la convocatòria dels ajuts esmentats per a 2014.

D’acord amb els articles 92.4 i 93.a) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 37/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Modificació de l’Ordre AAM/251/2011, de 5 d’octubre

1.1 Es modifica el concepte subvencionable 3.3.1) Construcció de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis amb obertura de línia de defensa de l’annex 1, que queda redactat de la manera següent:

“3.3.1) Construcció de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis.”.

1.2 Es modifica el concepte subvencionable 5.1 de l’annex 1, que queda redactat de la manera següent:

“5.1 La construcció i l’adquisició de béns immobles, excepte la compra de terrenys. S’hi inclou:

Obra civil relacionada amb el moviment de roll (preparació del pati d’apilament i carregador de roll) i emmagatzematge d’estella forestal.

Instal·lacions i obra civil en empreses de recol·lecció i primera transformació de productes forestals no fusters.”.

1.3 S’afegeix un nou apartat 2.2.h) amb relació a les persones beneficiàries de l’annex 2, amb la redacció següent:

“2.2.h) En el cas d’associacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.”.

1.4 Es modifica l’apartat 4.j) de l’annex 2, que queda redactat de la manera següent:

“j) La memòria tècnica, segons el contingut tècnic, el seguiment de les actuacions amb l’instrument d’ordenació forestal vigent corresponent, si en té, l’interès general i la relació dels treballs entre si com a projecte global.”.

1.5 Es modifiquen els apartats 1.1.1.a) i 1.1.1.b) de l’annex 3, que queden redactats de la manera següent:

  1. Els conceptes 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3 de l’annex 1 inclouran la redacció i revisió de plans tècnics de gestió i millora forestal, plans simples de gestió forestal i projectes d’ordenació, respectivament, amb les condicions següents:

    En el cas de les revisions d’IOF a partir del cinquè any, únicament serà subvencionable la redacció de plans o projectes de finques afectades per catàstrofes naturals, sempre que aquesta comporti la variació significativa de l’objectiu i planificació del document anterior, i aquelles que de forma justificada requereixin una millor adaptació del planejament inicial, prèvia valoració de l’òrgan corresponent de la seva aprovació, o es trobin en el darrer any de la seva vigència. El cost de la revisió serà assimilable al de redacció segons sigui necessària la realització de l’inventari forestal en cada estrat establert.

  2. Els PTGMF, PSGF i els POF, així com les seves revisions, s'hauran d'ajustar al que preveu l’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre (DOGC 6483, de 18.10.2013), per la qual es regulen els instruments d’ordenació forestal.”.

    1.6 Es modifica l’apartat 3.3.1.a) de l’annex 3, que queda redactat de la manera següent:

  3. Construcció de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis. No es podran acollir a aquesta actuació les pistes o camins forestals que no tinguin associada una línia de defensa o que no serveixin d’accés als llocs de càrrega de punts d’aigua o...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA