ACORD CPT/87/2006, de 29 d'agost, pel qual s'autoritza la integració de la Generalitat de Catalunya en el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i se n'aproven els Estatuts.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rang de Llei:Acord
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ACORD

CPT/87/2006, de 29 d'agost, pel qual s'autoritza la integració de la Generalitat de Catalunya en el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i se n'aproven els Estatuts.

El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és un ens consorciat públic de caràcter local i voluntari constituït el 26 de juliol de 1998 entre la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'organització sindical agrària Unió de Pagesos, i ampliat posteriorment amb catorze ajuntaments ubicats al seu àmbit territorial, l'objecte del qual és l'ordenació, la gestió i el desenvolupament integral de l'espai agrari definit pel Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, així com la promoció dels instruments de cooperació que garanteixi la participació, el debat i la col·laboració de totes les entitats i agents socials implicats.

Segons exposa el Consell Plenari del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat en l'acord adoptat en data 26 de juny de 2006, la participació de la Generalitat en el Consorci ha estat considerada des de la seva constitució com a una necessitat, tant pel que fa a la coordinació i el desplegament de les polítiques de desenvolupament agrari i protecció dels valors del territori, com per la implicació institucional en un ens que aplega les voluntats de diverses institucions, en el qual manca aquella que té una bona part de les competències en les matèries que l'afecten.

Amb la finalitat de dur a terme la incorporació de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el conseller d'aquest Departament i la presidenta del Consorci han signat, en data 25 de gener d'enguany, un protocol que preveu la modificació dels Estatuts del Consorci per fer possible la incorporació de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i la inclusió dels compromisos adoptats per fer efectiva la col·laboració de les entitats consorciades en diferents aspectes relacionats amb l'aplicació de determinades polítiques agràries i de desenvolupament rural que incideixen en les activitats agràries objecte de gestió per part del Consorci.

Atès que el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat ha aprovat inicialment la modificació dels seus Estatuts en data 19 de juny de 2006;

Per tot això, d'acord amb l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

D'acord amb el Decret 248/2005, de 15 de novembre, pel qual es creen en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya les comissions de Govern i la Resolució PRE/2197/2006, de 28 de juny, sobre les directrius per a la publicitat dels acords del Govern i de les comissions de Govern, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, la Comissió de Govern de Política Territorial adopta el següent

Acord:

.1 Autoritzar la integració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, i aprovar els seus Estatuts, els quals es publiquen a l'annex d'aquest Acord.

.2 Autoritzar el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè nomeni els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern i administració del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.

.3 Aquest Acord ha de ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 d'agost de 2006

Ernest Maragall i Mira

Secretari del Govern

Annex

Estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

Preàmbul

El Parc Agrari del Baix Llobregat és un espai que forma part de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, on el desenvolupament de l'activitat agrària, de la funció ambiental i de l'ús social es compatibilitzen amb la preservació dels recursos naturals, l'equilibri ecològic i el patrimoni cultural.

El Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, aprovat en sessions de data 17 de desembre de 2003 i 16 de juny de 2004 de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, i publicada la seva aprovació al DOGC núm. 4216, de 10.9.2004, pàg. 16582-16592, és l'instrument jurídic administratiu que regula les activitats econòmiques compatibles amb la preservació dels recursos naturals, l'equilibri ecològic i el patrimoni cultural, raó per la qual delimita l'àmbit del Parc, n'ordena els usos agraris, de lleure i urbanístics, la creació d'infraestructures i els serveis generals i en fixa els instruments de gestió.

El Pla de Gestió i Desenvolupament, aprovat definitivament pel Consell Plenari del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat en sessió de 5 de juny de 2002, defineix el marc general d'actuació per consolidar i desenvolupar la base territorial, amb l'impuls de programes específics per preservar els valors i desenvolupar les funcions de l'espai agrari en el marc d'una agricultura que tendeixi cap a la sostenibilitat, integrada en el territori i en harmonia amb el medi natural.

El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és l'ens gestor del Pla Especial i ha de vetllar pel compliment de les seves normatives, i pels objectius específics i les mesures del Pla de Gestió i Desenvolupament, tenint present que el Parc Agrari del Baix Llobregat és un agroecosistema fràgil, com tots els ecosistemes mediterranis, i sobre el qual cal establir mecanismes que en facin possible la conservació així com poder desenvolupar l'activitat que li és pròpia, l'agrària, sense oblidar les seves funcions ambientals i socials.

El Consorci es va constituir formalment en sessió plenària de tots els seus membres el 26 de juny de 1998, previament haver-se aprovat per tots els ens integrants la constitució de l'ens i els seus estatuts, que van ser publicats el 10 d'abril de 1998 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

El Consorci, actualment, es troba format per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Unió de Pagesos, com a entitats promotores, conjuntament amb els ajuntaments del Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts i Pallejà.

La modificació dels Estatuts del Consorci es posa de manifest d'una banda, com a conseqüència del que acorda l'apartat 1 del Protocol relatiu a la incorporació de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i de col·laboració en l'aplicació de determinades polítiques agràries i de desenvolupament rural en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, signat el 25 de gener de 2006, de la necessitat d'adaptar-los a les previsions de la nova normativa urbanística vigent al Parc derivada de l'aprovació del Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, de l'adaptació necessària a les modificacions normatives aprovades durant aquest període, en matèria de règim local i, de l'altra, per l'experiència adquirida durant aquests vuit anys de treball en la gestió de l'espai agrari de la Vall Baixa i el Delta del riu Llobregat.

TÍTOL I

Disposicions generals

Article 1

Objecte, membres, naturalesa i personalitat jurídica

  1. El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és un ens consorcial públic de caràcter local i voluntari l'objecte del qual és l'ordenació, la gestió i el desenvolupament integrals de l'espai agrari definit pel Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, així com la promoció dels instruments de cooperació que garanteixin la participació, el debat i la col·laboració de totes les entitats i els agents socials implicats en el marc d'aquest objecte.

  2. El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (en endavant Consorci) està integrat per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Unió de Pagesos com a entitats promotores, conjuntament amb els ajuntaments de Pallejà, el Papiol, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat, Castelldefels, Viladecans i Gavà, i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

  3. El Consorci, a l'empara de les previsions contingudes a la normativa de règim local de Catalunya, té naturalesa institucional administrativa i associativa, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats i per gestionar serveis i activitats d'interès local o comú, per al compliment de les seves finalitats generals de conformitat amb els articles d'aquests Estatuts.

    El Consorci, en l'àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats, té les potestats i prerrogatives de què poden gaudir els ens locals no territorials en virtut de l'article 8 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

  4. Es podran incorporar al Consorci altres administracions públiques per a finalitats d'interès comú, així com entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d'interès públic concurrents amb l'objecte i finalitats del Consorci, que es comprometin, si així ho acorda el Consell Plenari, a fer aportacions regulars per al seu funcionament.

    La incorporació de nous membres requerirà...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA