ORDRE ARP/173/2003, de 14 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts que integren el pla de sanejament de les plantacions citrícoles afectades pel virus de la tristesa, corresponents a l'any 2003.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ARP/173/2003, de 14 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts que integren el pla de sanejament de les plantacions citrícoles afectades pel virus de la tristesa, corresponents a l'any 2003.

Mitjançant l'Ordre de 17 de febrer de 1999 (DOGC núm. 2833, de 23.2.1999) es van aprovar les bases reguladores dels ajuts que integren el pla de sanejament de les plantacions citrícoles afectades pel virus de la tristesa, i es van convocar els ajuts per a l'any 1999.

Les bases reguladores esmentades han estat modificades per les ordres de 7 de febrer de 2000 (DOGC núm. 3076, d'11.2.2000), de 8 de febrer de 2001 (DOGC núm. 3328, de 15.2.2001) i de 12 de febrer de 2002 (DOGC núm. 3579, de 20.2.2002).

Per tal de superar la difícil situacióen què es troba el sector pels efectes d'aquesta malaltia, es considera convenient convocar de nou aquests ajuts.

En conseqüència, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

1.1 Convocar els ajuts del pla de sanejament de les plantacions citrícoles afectades pel virus de la tristesa corresponents a l'any 2003,d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre de 17 de febrer de 1999.

1.2 El termini de presentació de sol·licituds a què fa referència l'apartat 7.3 de l'Ordre de 17 de febrer de 1999, serà d'un mes comptat des de la data de publicaciód'aquesta Ordre. Els tècnics del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca faran la comprovació de l'existència i grau d'afectació de la malaltia a les parcel·les objecte de sol·licitud d'ajut durant el mes de maig de 2003. El termini per resoldre i notificar és com a màxim fins al 17 de juny de 2003, el qual, transcorregut sense que s'hagi produït resolució expressa, es considerarà desestimat, d'acord amb l'apartat 10.1 de l'Ordre de 17 de febrer de 1999.

1.3 L'import màxim dels ajuts és de 251.343 euros i anirà a càrrec de la partida...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA