DECRET 154/1991, de 16 de juliol, de la Comissió Interdepartamental per a la formació d'adults.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 3/1991, de 18 de marÁ, de formaciÛ d'adults, va crear la ComissiÛ Interdepartamental per a la formaciÛ d'adults amb els objectius fonamentals de promoure i coordinar les activitats relatives a aquesta matËria, i facultava el Govern per al seu desplegament reglamentari.

Per tant, atesa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Benestar Social i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

La ComissiÛ Interdepartamental per a la formaciÛ d'adults Ès composta per: President: conseller de Benestar Social. Vice-president: director general d'OcupaciÛ, Departament de Treball. Vocals: Directora general d'Afers Socials, Departament de Benestar Social. Director general d'OrdenaciÛ i InnovaciÛ Educativa, Departament d'Ensenyament. Director general de l'Institut Catal‡ de Noves Professions, Departament d'Ensenyament. Director general de PolÌtica Ling¸Ìstica, Departament de Cultura. Director general de PromociÛ i Desenvolupament agrari, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Director general de Serveis Penitenciaris i de RehabilitaciÛ, Departament de JustÌcia. Director general de PromociÛ i EducaciÛ ambiental, Departament de Medi Ambient Director general de l'Esport, PresidËncia de la Generalitat. Secretari: un funcionari del Departament de Benestar Social.

Article 2

La ComissiÛ Interdepartamental tÈ com a funciÛ b‡sica l'elaboraciÛ del Programa interdepartamental per a la formaciÛ d'adults. AixÌ, correspondr‡ a la ComissiÛ:

  1. Elaborar les directrius que hauran de guiar totes les intervencions de la Generalitat de Catalunya en matËria de formaciÛ d'adults.

  2. Elaborar els plans d'actuacions unidepartamentals o interdepartamentals per assolir els objectius fixats.

  3. Establir les relacions institucionals necess‡ries per a la coordinaciÛ de les diverses actuacions.

  4. Assignar els recursos necessaris per al desenvolupament de les actuacions previstes.

  5. Estructurar els processos d'informaciÛ i promociÛ de les actuacions amb l'objectiu d'aconseguir la difusiÛ i el foment de les ofertes formatives per a les persones adultes.

  6. Coordinar i potenciar les diferents iniciatives relatives a aquest ‡mbit.

  7. Avaluar els resultats de l'execuciÛ del programa.

  8. Altres que se li puguin assignar en relaciÛ amb la coordinaciÛ i la promociÛ de les activitats de formaciÛ d'adults.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA