DECRET 154/2003, de 10 de juny, sobre la Comissió interdepartamental de coordinació d'actuacions de l'Administració de la Generalitat adreçades a la infància i l'adolescència amb discapacitats o amb risc de tenir-ne.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 154/2003, de 10 de juny, sobre la ComissiÛ interdepartamental de coordinaciÛ d'actuacions de l'AdministraciÛ de la Generalitat adreÁades a la inf‡ncia i l'adolescËncia amb discapacitats o amb risc de tenir-ne.

Amb el Decret 307/1993, de 28 de setembre, es va crear la ComissiÛ interdepartamental per a la coordinaciÛ d'actuacions de l'AdministraciÛ de la Generalitat adreÁades als infants i adolescents amb disminucions, per tal d'assegurar una coordinaciÛ adequada del conjunt d'actuacions i perquË la intervenciÛ dels diferents equips i serveis especialitzats, dins l'‡mbit de les seves funcions i competËncies, es desenvolupÈs amb la m‡xima unitat de criteri possible.

El contingut del Decret ha estat modificat ampliant la poblaciÛ objecte d'aquesta ComissiÛ interdepartamental al col∑lectiu de la inf‡ncia i l'adolescËncia considerat de risc: Decret 96/1998, de 31 de marÁ, en el qual es canvia el nom de la ComissiÛ; Decret 211/1999, de 27 de juliol, de modificaciÛ de l'anterior pel que fa a la presidËncia, i Decret 93/2000, de 22 de febrer, que canvia els Úrgans que exerceixen la presidËncia i vicepresidËncia i deroga el Decret 211/1999, de 27 de juliol.

AtËs el Decret 253/2002, de 4 de novembre, de creaciÛ i reorganitzaciÛ de diferents departaments, de modificaciÛ de les comissions de govern i la seva composiciÛ i de determinaciÛ del nombre de departaments en quË s'estructura l'AdministraciÛ de la Generalitat;

AtËs el Decret 284/2002, de 12 de novembre, d'estructuraciÛ i reestructuraciÛ parcial de diversos departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat, pel qual es modifica el nom del Departament de Benestar Social, que passa a ser Departament de Benestar i FamÌlia, i pel qual s'hi adscriuen la DirecciÛ General d'AtenciÛ al Menor, que passa a anomenar-se DirecciÛ General d'AtenciÛ a la Inf‡ncia i l'AdolescËncia, i l'Institut Catal‡ de l'Acolliment i de l'AdopciÛ, com tambÈ les seccions territorials d'AtenciÛ al Menor, que passen a anomenar-se seccions territorials d'AtenciÛ a Infants i Adolescents, i atËs que, a la mateixa norma, es crea la Secretaria de Serveis Penitenciaris, RehabilitaciÛ i JustÌcia Juvenil, com tambÈ la DirecciÛ General de JustÌcia Juvenil, adscrites al Departament de JustÌcia i Interior;

AtËs que la feina desenvolupada durant deu anys per la ComissiÛ interdepartamental de coordinaciÛ d'actuacions de l'AdministraciÛ de la Generalitat adreÁades a la inf‡ncia i l'adolescËncia amb discapacitats o amb risc de tenir-ne posa de manifest la necessitat d'adequar la normativa vigent per tal que les directrius de la ComissiÛ interdepartamental esmentada vinculin els departaments implicats amb l'objecte de millorar els nivells de col∑laboraciÛ i complementarietat entre els diferents equipaments, adequar els serveis i les estructures a les noves demandes d'atenciÛ i necessitats dels col∑lectius pertinents, establir estratËgies per garantir la vinculaciÛ i la continuÔtat en els processos d'atenciÛ i, si Ès necessari, plantejar nous models organitzatius dels serveis.

AtËs que l'objectiu principal de la ComissiÛ interdepartamental de coordinaciÛ d'actuacions de l'AdministraciÛ de la Generalitat adreÁades a la inf‡ncia i l'adolescËncia amb discapacitats o amb risc de tenir-ne Ès coordinar les actuacions en l'usuari per donar una resposta integral a les seves necessitats sanit‡ries, educatives i socials.

AtËs que, segons ha quedat demostrat amb les proves pilot de coordinaciÛ territorial que s'han portat a terme, per donar una atenciÛ integral a l'usuari tÈ una gran import‡ncia treballar les xarxes administratives i de serveis amb funcions, ‡mbits competencials i dependËncies...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA