DECRET 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 116.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya determina que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en la regulació i el desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia i el sector agroalimentari.

L’article 144.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya assenyala que correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient i la competència per a l’establiment de les normes addicionals de protecció. Aquesta competència compartida inclou en tot cas l’establiment i la regulació dels instruments de planificació ambiental i aprovació d’aquests instruments.

L’article 113 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya determina que correspon a la Generalitat el desplegament, l’aplicació i l’execució de la normativa de la Unió Europea quan afecta l’àmbit de les seves competències; que també es recull a l’article 189 de l’Estatut.

Catalunya compta amb un important sector agrícola, ramader i agroalimentari que genera en el seu procés de transformació un elevat volum de matèria orgànica com a subproducte i/o residu a gestionar.

La gestió de les dejeccions ramaderes i de la matèria orgànica en general, afegida a la dels fertilitzants nitrogenats, exigeixen cada cop més un enfocament més transversal. Segons les tipologies i procedències del material orgànic a gestionar, el sistema de tractament utilitzat i la gestió posterior dels diferents materials obtinguts, implica la intervenció i la regulació de diversos departaments de la Generalitat i d’altres organismes, públics i privats.

Aquest fet fa necessària la creació d’una Comissió Interdepartamental per tal que les diferents unitats de l’Administració, dins de l’àmbit de les seves funcions, es coordinin per tal d’obtenir un millor coneixement i així poder donar una resposta àgil i eficaç en la tramitació, seguiment i control d’aquests sistemes de gestió.

Actualment en la regulació de la gestió dels nitrats produïts per les dejeccions ramaderes i dels residus orgànics intervenen, entre altres, les següents normes: Directiva 91/676/CEE, del Consell de 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació pels nitrats emprats a l’agricultura; Directiva 2000/60/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 23 d’octubre, que estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües; Directiva 2006/118/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 12 de desembre, de protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament; Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuacions aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes; Reial decret 824/2005, de 8 de juliol, sobre productes fertilitzants; Reial decret 1310/1990, de 29 d’octubre, pel que regula la utilització dels llots de depuradora en el sector agrari; Reial decret 865/2010, de 2 de juliol, sobre substrats de cultiu; Reglament (CE) 1069/2009, del Parlament europeu i del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA