DECRET 347/2004, de 20 de juliol, de modificació de la Comissió Interdepartamental de Suport a la Família i de l'Observatori Català de la Família.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Presidència de la Generalitat
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET 347/2004, de 20 de juliol, de modificaciÛ de la ComissiÛ Interdepartamental de Suport a la FamÌlia i de l'Observatori Catal‡ de la FamÌlia.

Les famÌlies, dins de la pluralitat de models i opcions que existeixen, segueixen sent una peÁaclau en la societat catalana com a canal de transmissiÛ de valors i atenciÛ i socialitzaciÛ dels infants.

Les noves realitats socials palesen la transiciÛ des d'un model de famÌlia basat en la divisiÛ del treball en l'interior de la famÌlia per raÛdel sexe i l'assumpciÛ de funcions m˙ltiples, a un model on els membres intenten harmonitzar la vida familiar amb les seves aspiracions professionals i individuals.

Aquestes transformacions socials exigeixen un canvi d'enfocament de les polÌtiques familiars que els poders p˙blics han de promoure i protegir. En aquesta lÌnia, l'article 16.3 de la DeclaraciÛ Universal dels Drets Humans, proclamada el 10 de desembre de 1948, estableix que la famÌlia Ès l'element natural i fonamental de la societat i tÈ dret a la protecciÛ de la societat i de l'Estat. AixÌ mateix, la ConstituciÛ espanyola de 1978, dins del capÌtol referent als principis rectors de la polÌtica social i econÚmica, estableix, a l'article 39, que els poders p˙blics han d'assegurar la protecciÛ social, econÚmica i jurÌdica de la famÌlia. La UniÛ Europea i el Consell d'Europa tambÈ han aprovat nombroses resolucions i recomanacions a favor de polÌtiques de suport i atenciÛ a les famÌlies. Finalment, l'article 8 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat ha de promoure les condicions perquË la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en quË s'integra siguin reals i efectives, remoure els obstacles que impedeixen o dificulten la seva plenitud i facilitar la participaciÛ de tots els ciutadans en la vida polÌtica, econÚmica, cultural i social.

Amb l'objectiu de coordinar les diverses actuacions a efectuar en l'‡mbit de suport a les famÌlies, mitjanÁant el Decret 266/1993, de 28 de setembre, es va crear la ComissiÛ Interdepartamental de Suport a la FamÌlia.

MitjanÁant el Decret 105/1997, de 29 d'abril, es va crear el Consell Assessor del Pla integral de suport a les famÌlies com a Úrgan assessor de participaciÛ externa que representÈs les famÌlies mitjanÁant les entitats representatives dels seus interessos, i amb funcions d'informe i assessorament a la ComissiÛ Interdepartamental de Suport a la FamÌlia.

MitjanÁant el Decret 169/1998, de 8 de juliol, el Consell Assessor del Pla integral de suport a les famÌlies va passar a denominar-se Observatori Catal‡ de la FamÌlia, tot mantenint la seva composiciÛ i funcions.

Posteriorment, amb el Decret 93/2000, de 22 de febrer, es va crear la Secretaria de la FamÌlia on hi van ser adscrites tant la ComissiÛ Interdepartamental de Suport a la FamÌlia com l'Observatori Catal‡ de la FamÌlia.

El Decret 187/2001, de 26 de juny, de l'Observatori Catal‡ de la FamÌlia, va regular en una ˙nica disposiciÛ aquest Úrgan consultiu, tot recollint el contingut de les modificacions efectuades.

Les noves demandes socials, l'apariciÛ en els darrers anys de nous models de famÌlia aixÌ com l'ampliaciÛ de l'‡mbit d'actuaciÛ de la Secretaria de la FamÌlia exigeixen donar mÈs agilitat i efic‡cia a l'activitat de la ComissiÛ i de l'Observatori.

La recent entrada en vigor de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famÌlies, obliga a tenir en compte les previsions que aquesta Llei estableix. AixÌ, l'article 46 d'aquesta llei estableix que el Govern ha de disposar d'un Úrgan col∑legiat encarregat d'assegurar una adequada coordinaciÛ de les actuacions dels diferents departaments amb competËncies en matËria de suport a la famÌlia.

La creaciÛ d'aquest Úrgan col∑legiat, les funcions del qual sÛn perfectament assumibles per la ComissiÛ Interdepartamental de Suport a la FamÌlia, fa necess‡ria la modificaciÛ de la comissiÛ per tal d'adaptar la seva estructura i funcionament als objectius establerts per...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA