DECRET 175/2009, de 10 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació i de l'Oficina de Coordinació en Recerca i Innovació.

Data d'entrada en vigor:13 de novembre de 2009
Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Innovacio, Universitats i Empresa
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

175/2009, de 10 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació i de l'Oficina de Coordinació en Recerca i Innovació.

El Pacte nacional per a la recerca i la innovació aprovat pel Govern de Catalunya en data 21 d'octubre de 2008, és un acord estratègic, fruit del consens amb agents econòmics, socials, universitaris i partits polítics que té com objectiu situar Catalunya com a referència internacional en matèria de recerca i innovació amb la finalitat de garantir nivells de productivitat elevats, ocupació de qualitat i una societat de benestar avançada i cohesionada que visqui dins uns límits ambientalment sostenibles.

El Pacte estableix un model de governança del sistema de recerca i innovació per a Catalunya eficient i eficaç, en què els agents cooperin activament i on les seves responsabilitats estiguin clarament establertes. Tanmateix, estableix com objectiu la necessitat de desenvolupar un model dinàmic de governança que enforteixi la capacitat estratègica i la coherència en la presa de decisions i en el disseny o la implantació de polítiques de recerca i innovació.

Per aconseguir aquest objectiu, es determinen tres àmbits en el sistema: el d'assessorament i anàlisi, el de decisió i el d'implantació de polítiques.

En el primer es situa el Consell Català de Recerca i Innovació, creat pel Decret 145/2009, de 15 de setembre, amb l'objecte d'assessorar el Govern i els altres agents del sistema de recerca i innovació sobre les estratègies, les polítiques, la planificació i l'avaluació sistèmica en recerca i innovació.

En l'àmbit de la decisió i de la implantació de les polítiques es situa la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació i l'Oficina de Coordinació en Recerca i Innovació, les quals es creen per aquest decret.

La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació és l'òrgan de coordinació en matèria de recerca i innovació de tots els departaments de l'Administració de la Generalitat i té com a missió elaborar, definir i coordinar les estratègies i polítiques de recerca i innovació del Govern.

L'Oficina de Coordinació en Recerca i Innovació, es constitueix en la unitat que proveeix al Govern dels instruments necessaris per donar-li suport i coordinar les seves activitats.

Per tant, de conformitat amb l'establert a l'article 51 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller d'Innovació, Universitats i Empresa i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació

Article 1

Creació de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació

Es crea la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació, configurada com un òrgan col·legiat adscrit al Departament competent en matèria de recerca i innovació i depenent orgànicament del seu conseller o consellera, amb la composició, les funcions i el règim jurídic previst en aquest Decret.

Article 2

Objecte

La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació té per objecte elaborar, definir i coordinar les estratègies i polítiques del Govern de la Generalitat en matèria de recerca i innovació, en les quals vetllarà per la integració de la dimensió de gènere i la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA