DECRET 161/1989, de 3 de juliol, pel qual es dóna nova redacció al Decret 40/1989, de creació de la Comissió Interdepartamental per a la prestació social substitutòria del servei militar i del seu Consell Assessor (DOGC núm. 1121, pàg. 1278, de 20.3.1989). (Correcció d'errada en el DOGC núm. 1169, pàg. 3029, de 17.7.1989).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Benestar i Família
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC i les esmenes que estableix el Decret 321/1995.

L'article 7 de la Llei 48/1984, de 26 de desembre, reguladora de l'objecció de consciència i de la prestació social substitutòria, estableix que l'esmentada prestació social es realitzarà preferentment en entitats dependents de les administracions públiques, encara que també es podrà dur a terme en entitats privades que reuneixin certes condicions.

La Generalitat de Catalunya, competent d'acord amb l'Estatut en les matèries en què s'han de desenvolupar els programes de la prestació social substitutòria amb l'única excepció dels programes de cooperació internacional, vol donar resposta a la demanda social, especialment intensa pel que fa als joves catalans que han objectat o ho volen fer i estan interessats a realitzar la prestació social a Catalunya.

Així mateix, mitjançant el present Decret es compleix l'article 17.3 de la Llei 26/1985, de serveis socials, i s'atenen la necessitat de coordinar i la voluntat d'integrar els sectors implicats, fent-los participar en les actuacions que es duguin a terme en aquest camp.

Consegüentment, la present disposició té per objecte establir una mínima estructura de l'Administració autonòmica en la matèria, de manera que, respectant les competències que la Constitució atorga a l'Estat en relació amb l'objecció de consciència, es pugui assolir la deguda col·laboració entre ambdues administracions, tal com ha assenyalat la jurisprudència del Tribunal Constitucional.

Amb aquesta finalitat es va dictar el Decret 40/1989 (DOGC núm. 1121, pàg. 1278, de 20.3.1989), al qual és convenient donar una nova redacció més clarificadora per conseguir una millor coordinació de les actuacions dels òrgans competents de la Generalitat de Catalunya i de l'Administració de l'Estat, tenint en compte les opinions manifestades per aquesta.

Per això, a proposta del Conseller de Benestar Social i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article 1

Es crea la Comissió Interdepartamental d'avaluació i seguiment de la prestació social a Catalunya, que estarà composta per les persones següents: President: el gerent de l'INCAVOL. Vocals: un representant de cada departament de la Generalitat de Catalunya. Secretari: un funcionari del Departament de Benestar Social, nomenat pel President.

Article 2

Les funcions de la Comissió Interdepartamental seran les següents:

  1. Proposar a l'Administració de l'Estat, als...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA