LLEI 9/2002, de 27 de maig, de modificació de la Llei 15/1997, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'introdueix una taxa per l'obtenció i l'expedició del títol de patró o patrona de moto nàutica.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Per a la Promoció i Formació Cooperatives
Rang de Llei:Llei
 
ÍNDICE
CONTENIDO

LLEI 9/2002, de 27 de maig, de modificació de la Llei 15/1997, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'introdueix una taxa per l'obtenció i l'expedició del títol de patró o patrona de moto nàutica.

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Mitjançant el Reial decret 259/2002, del 8 de març, s'han regulat les mesures de seguretat en la utilització de motos nàutiques. Entre aquestes mesures, cal destacar la creació d'una nova titulació nàutica esportiva necessària per a la navegació amb aquestes motos.

En aquest marc, és competència de la Generalitat de Catalunya tant la realització dels exàmens teòrics corresponents per a obtenir el títol de patró o patrona de moto nàutica, en les categories A i B, com l'expedició del títol esmentat.

Mitjançant aquesta Llei, els dos serveis assenyalats es configuren com a nous fets imposables dins la taxa que grava els serveis que presta el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, relacionats amb les activitats nàutiques i que es troba regulada al capítol IX del títol IX de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta finalitat, doncs, s'estableixen dues noves tarifes dins l'apartat 2 de l'article 298, que regula la quota de la taxa esmentada.

Article únic

Addició de noves tarifes a l'apartat 2 de l'article 298 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

S'afegeixen nous subapartats a l'apartat 2 de l'article 298 de la Llei 15/1997, amb el text següent:

"2.1.12 Examen per a l'obtenció del títol de patró/ona de moto nàutica 36 euros".

"2.2.7 Expedició de títol i targeta d'acreditació de la titulació per a l'exercici de l'activitat nauticoesportiva de patró/ona de moto nàutica 36 euros".

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 27 de maig de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Francesc Homs i Ferret

Conseller d'Economia i Finances