RESOLUCIÓ TRE/367/2002, de 19 de febrer, de convocatòria per a l'any 2002 per a la concessió de subvencions per a la realització d'Itineraris Personals d'Inserció, regulats a l'Ordre de 10 de desembre de 2001 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació professional...

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball
Rang de Llei:Resolució
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

RESOLUCIÓ

TRE/367/2002, de 19 de febrer, de convocatòria per a l'any 2002 per a la concessió de subvencions per a la realització d'Itineraris Personals d'Inserció, regulats a l'Ordre de 10 de desembre de 2001 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació professional (Z19).

L'article 4 de l'Ordre de 10 de desembre de 2001, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació professional (DOGC núm. 3542, de 28.12.2001), estableix que mitjançant Resolució del conseller de Treball s'indicarà el termini de presentació de sol·licituds, l'aplicació pressupostària i la quantia màxima destinada; així mateix, l'apartat a.6) de l'article 29 de la mateixa Ordre estableix que el desenvolupament de les accions s'efectuarà d'acord amb el document d'especificacions tècniques, un resum del qual es publicarà a la resolució de convocatòria.

Vist el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol (DOGC núm. 1926, de 27.7.1994), introduït per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro (DOGC núm. 2797, de 31.12.1998) i modificat per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3149, de 29.5.2000), i la Llei 15/2000, de 29 de desembre (DOGC núm. 3295, de 30.12.2000), i la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3543A, de 31.12.2001);

Vista la Llei 20/2001, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2002 (DOGC núm. 3543A, de 31.12.2001);

A proposta de la Direcció General d'Ocupació i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

Article 1

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2002 per a la presentació de sol·licituds per al desenvolupament de les accions d'orientació professional per a l'ocupació regulades al Títol 3 de l'Ordre de 10 de desembre de 2001.

Article 2

Règim jurídic

El règim jurídic aplicable a la present convocatòria és el que estableix l'Ordre de 10 de desembre de 2001, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació professional, en concret els Títols 1 i 3, de disposicions generals i itineraris personals d'inserció, respectivament, així com el capítol 9 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, introduït per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro i modificat per la Llei 4/2000, de 26 de maig, la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives, i la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

Article 3

Aplicació pressupostària

3.1 L'atorgament de les subvencions corresponents a la present convocatòria es realitzarà a càrrec de la partida pressupostària 18.04.482.1800 del Pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2002.

3.2 Mitjançant Resolució del conseller de Treball que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es determinarà l'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions amb les especificacions establertes a l'article 92.5.f) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya en la redacció donada per la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

3.3 Les resolucions d'atorgament es dictaran, prèvia publicació en el DOGC de l'import màxim previst a l'apartat anterior, en funció de l'existència de les corresponents disponibilitats pressupostàries.

Article 4

Presentació de sol·licituds i documentació

4.1 Les entitats que sol·licitin les subvencions regulades en el Títol 3 de l'Ordre de 10 de desembre de 2001 hauran de presentar els documents següents:

Impresos normalitzats de sol·licitud correctament emplenats.

Memòria explicativa del projecte a desenvolupar, amb els continguts mínims que s'expliciten a les instruccions que acompanyen el model de sol·licitud de subvenció normalitzat.

Documentació acreditativa de l'entitat sol·licitant, que inclou:

Còpia autenticada de l'escriptura pública de constitució i/o modificació de l'entitat, degudament inscrita en el registre corresponent.

Còpia autenticada de l'escriptura on constin els poders de la persona que fa la sol·licitud i, si escau, acreditació de la legitimació del sol·licitant.

Còpia autenticada dels estatuts, en els quals ha de constar la manca de finalitats lucratives.

La certificació de l'existència d'altres subvencions, amb indicació de la quantia i si es troben en fase de sol·licitud o concessió. En qualsevol cas, si l'entitat desenvolupa altres activitats en concurrència amb el programa IORO, s'ha d'explicar el percentatge de despeses que s'ha d'imputar al programa subvencionat envers la resta d'activitats desenvolupades per l'entitat.

Còpia autenticada de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat.

Dos exemplars del full de transferència bancària, segons el model normalitzat facilitat per la Subdirecció General del Tresor, del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

En el cas d'empreses públiques o privades, amb un nombre de treballadors de 50 o més, la declaració del compliment de donar ocupació almenys a un 2% de treballadors amb disminucions sobre el nombre total de treballadors de l'entitat o la declaració conforme s'apliquen les mesures alternatives d'acord amb el Reial decret 27/2000, de 14 de gener (BOE núm. 27).

En cas que el centre o entitat hagi col·laborat amb la Direcció General d'Ocupació i no hi hagi cap tipus de modificació respecte a la documentació de l'any anterior, no caldrà presentar:

Còpia autenticada de l'escriptura pública de constitució i/o modificació de l'entitat degudament inscrita en el registre corresponent.

La còpia dels estatuts, en els quals ha de constar la manca de finalitats lucratives.

4.2 El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des del mateix dia de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4.3 La documentació a què fa referència l'article 19.1 de l'Ordre de 10 de desembre de 2001, s'haurà de presentar en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció.

4.4 D'acord amb el que disposa l'article 5 de l'Ordre de 10 de desembre de 2001, la documentació de sol·licitud es presentarà per duplicat i en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA