ORDRE PRE/270/2002, de 18 de juliol, d'aprovació de les bases per a la concessió de beques d'investigació per a joves investigadors catalans en matèria de joventut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Institut Per a la Promoció i Formació Cooperatives
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PRE/270/2002, de 18 de juliol, d'aprovació de les bases per a la concessió de beques d'investigació per a joves investigadors catalans en matèria de joventut.

Atès el Decret 184/2000, de 24 de maig, de reestructuració del Departament de la Presidència, modificat pel Decret 20/2001, de 23 de gener, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència i del Departament d'Economia i Finances i el Decret 355/2001, de 24 de desembre, pel qual es reestructuren parcialment diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, i en concret, els articles 19 i següents del primer Decret, reguladors de les funcions i estructura de la Secretaria General de Joventut, que atribueixen en aquest òrgan la direcció, el seguiment i supervisió d'actuacions en l'àmbit juvenil corresponents al Departament de la Presidència;

D'acord amb la normativa relacionada, la Secretaria General de Joventut mitjançant l'Observatori Català de la Joventut, òrgan que té encarregades funcions de seguiment i foment d'actuacions investigadores en matèria de joventut, té com a objectius conèixer i comprendre la realitat juvenil catalana, enfortir i dinamitzar la xarxa d'investigadors especialitzats en matèria de joventut a Catalunya, i afavorir la formació de joves investigadors sobre temes de joventut;

Atès el text del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Atesa l'Ordre del Departament d'Economia i Finances d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997);

Amb l'objecte de fomentar la tasca investigadora sobre el món juvenil,

Ordeno:

-1 Aprovar les bases reguladores de beques d'investigació per a joves investigadors catalans en matèria de joventut que consten a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

-2 Aprovar el model d'instància de sol·licitud d'aquestes beques que consten a l'annex 2.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 18 de juliol de 2002

Artur Mas i Gabarró

Conseller en cap

Annex 1

Bases reguladores

-1 Objecte

L'objecte d'aquestes beques és promoure i estimular entre els investigadors joves de Catalunya la recerca i els estudis sobre la joventut de Catalunya, i fomentar l'activitat investigadora en aquesta matèria.

-2 Tipologia

S'estableixen tres tipus de beques:

a) Beca a la investigació sobre el moviment associatiu juvenil a Catalunya.

b) Beca a la investigació sobre joventut, immigració i interculturalitat.

c) Beca per a la formació de joves investigadors sobre la joventut a l'estranger.

-3 Període

L'activitat investigadora objecte d'aquestes beques ha d'iniciar-se l'any de la convocatòria i ha de tenir una durada ininterrompuda màxima de 10 mesos.

-4 Destinataris/àries

Poden sol·licitar aquestes beques persones físiques que reuneixin els següents requisits:

Nacionalitat espanyola.

No haver complert els 30 anys en la data en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.

Estar domiciliats a Catalunya o mantenir el veïnatge civil català.

Tenir una llicenciatura.

Ser persones investigadores especialitzades en l'estudi de la joventut sota la perspectiva de les ciències socials.

No haver gaudit d'una altra beca de característiques similars.

-5 Sol·licituds

5.1 Les sol·licituds per a cada beca s'hauran de formalitzar mitjançant instància adreçada a l'Observatori Català de la Joventut de la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència, d'acord amb el model oficial (annex 2), facilitades per la Secretaria General de Joventut, adjuntant la documentació complementària que es detalla en aquestes bases, nom i cognoms, adreça, telèfon i adreça electrònica del sol·licitant. Aquestes sol·licituds es podran presentar a la seu central d'aquesta Secretaria General, carrer Calàbria, 147, 08015 de Barcelona, a les seves coordinacions territorials, o bé en qualsevol de les oficines i registres que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els impresos de la sol·licitud normalitzats es podran obtenir a la seu de la Secretaria General de Joventut, a les seves...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA