DECRETO 241/1986, de 4 de agosto, por el que se fija el Reglamento General de los juegos de Lotería organizados por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad. (Corrección de errata en el DOGC n. 767, p. 3885, de 17.11.1986).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 324/1986, de 28 de novembre, estableix la

planificació del joc d'acord amb la Llei 15/1984, de 20 de

març. L'article 9 d'aquest mateix Decret assigna a la

Generalitat de Catalunya l'organització del Joc de la

Loteria en qualsevol de les variants que es preveuen al

catàleg de Jocs i Apostes autoritzats a Catalunya.

L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat,

creada per la Llei 5/1986, de 17 d'abril, té al seu càrrec

l'organització i la gestió directa d'aquells jocs que les

disposicions legals reserven a la gestió de la Generalitat.

De conformitat amb el que estableix el Decret 44/1986, de

12 de maig, de desplegament de la Llei 5/1986, de creació de

l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, vist

l'Estudi-Proposta del Consell d'Administració de l'Entitat i

a proposta del Departament de Presidència,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament General dels Jocs de Loteria

organitzats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la

Generalitat, que s'adjunta a l'annex.

Disposicions addicionals

-1 De conformitat amb el que preveu l'article 2 de la Llei

5/86, de 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de

Jocs i Apostes de la Generalitat, s'afegeix a l'article 9

del Decret 324/85, de 28 de novembre, de Planificació del

Joc, un tercer paràgraf el contingut del qual és el

següent:

"Les autoritzacions a què fa referència l'article 6 de la

Llei 15/84, de 20 de març, del Joc, seran concedides per

l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat pel

què fa als jocs de Loteria i qualssevol altres Jocs i

Apostes que organitzi i gestioni directament l'esmentada

Entitat".

-2 Es faculta el Departament de Presidència de la

Generalitat per dictar les disposicions que calguin per a

l'execució i el desplegament d'aquest Decret.

-3 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva

publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 d'agost de 1986

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Reglament

General dels Jocs de Loteria organitzats per l'Entitat

Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Naturalesa del joc de Loteria:

Article 1

D'acord amb el que estableix l'article 9 del Decret 324/85

de Planificació del Joc, correspon a la Generalitat de

Catalunya l'organització de la Loteria en qualsevol de les

variants previstes en el Catàleg de Jocs.

L'organització i la gestió directa d'aquest joc són a

càrrec de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la

Generalitat.

Els jocs regulats per aquest Reglament consisteixen en

l'adquisició de bitllets, apostes o participacions en

establiments propis o aliens degudament autoritzats,

mitjançant el pagament d'un preu cert, amb els quals es

podrà participar en el joc i, si s'escau, obtenir els premis

corresponents. Els premis podran ser en metàl.lic, en

espècies, en forma de bitllet, participacions o drets de

participació de sorteigs especials i en pagaments al

comptat, diferits o fraccionats en la forma en què es

determini en cada cas.

Article 2

Únicament s'entendrà que participa en un dels jocs de

Loteria explotats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes

de la Generalitat qui en posseeixi un bitllet o participació

o aposta.

Article 3

El jugador, pel fet mateix de la seva participació,

accepta aquest Reglament i s'hi sotmet.

Bitllets, apostes i participacions:

Article 4

Qualsevol bitllet ha de contenir les característiques

essencials del joc de Loteria a què pertany, i en particular

ha de reproduir la informació següent:

 1. El nom de la modalitat i, si s'escau, el nom del joc

  en qüestió.

 2. El número, combinació o selecció de números, símbols o

  inscripcions corresponents al bitllet.

 3. El preu nominal del bitllet, aposta o participació en

  el joc.

 4. La data del sorteig o d'adjudicació dels premis quan

  sigui aplicable.

 5. El termini de caducitat dels premis, que serà el

  període dins el qual els posseïdors dels bitllets guanyadors

  hagin de presentar-los per al seu pagament.

 6. Un número de control exclusiu per a aquest bitllet,

  aposta o participació que en permeti la identificació

  individual.

 7. Uns números, símbols o qualsevol altre mitjà de

  validació dels bitllets, apostes i premis que l'Entitat

  vulgui establir.

  L'enumeració dels premis a guanyar i la manera

  d'adjudicar-los podrà formar part del contingut del bitllet

  o, si s'escau, del resum de les regles del joc, que

  obligatòriament s'ha de trobar a disposició del públic en el

  punt de venda.

Article 5

Els bitllets només poden ser adquirits als agents venedors

degudament autoritzats per l'Entitat Autònoma de Jocs i

Apostes de la Generalitat, de conformitat amb el que

estableix la disposició addicional 1 d'aquest Decret.

Article 6

Ningú no pot actuar com a detallista ni com a distribuïdor

sense l'autorització corresponent emesa per l'Entitat

Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, la qual podrà

concedir-la o retirar-la per raons d'eficàcia.

Article 7

Els establiments o punts de venda han de conservar en el

local la còpia d'autorització corresponent a què es refereix

l'article anterior, i els fulls explicatius dels jocs que

corresponguin a l'autorització esmentada. Així mateix,

hauran de posar en lloc visible el distintiu, la

identificació o el logotip de l'Entitat i el material de

promoció que l'Entitat determini a cada...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA