DECRET 146/1998, de 23 de juny, pel qual es modifica el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents.

Secció:Disposicions Generals
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRET

146/1998, de 23 de juny, pel qual es modifica el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents.

Atès el que disposa l'article 11.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i l'article 37 de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i el Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre la regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos;

Vist el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, que va establir les festes fixes i suplents a Catalunya;

Vist el Decret 152/1997, de 25 de juny, que va modificar el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, en el sentit de substituir, en el territori d'Era Val d'Aran, la festa del 26 de desembre (Sant Esteve) per la del 17 de juny, com a Festa d'Aran;

Atès que cal preveure una altra substitució pels anys en què Sant Esteve s'escaigui en diumenge;

Un cop escoltat el Consell de Treball de Catalunya, a proposta del conseller de Treball i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica l'apartat c) de l'article 1 del Decret 177/1980, de 3 d'octubre, que passa a tenir la redacció següent:

"C) En el territori d'Era Val d'Aran i ateses la seva personalitat, la situació geogràfica, els orígens històrics, la llengua i la cultura, tal com es reconeix en la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial d'Era Val d'Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny, com a Festa d'Aran, en commemoració de la data 17 de juny de 1991 en què va quedar restablerta i actualitzada l'organització administrativa tradicional d'Era Val d'Aran.

"Els anys en què el dia 26 de desembre s'escaigui en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA