DECRET 191/1985, de 6 de juny, de creació de l'Oficina Intercomarcal d'Amposta.

Secció:Concursos i Anuncis
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
EXTRACTO GRATUITO

Vist el Decret 250/1982, de 30 de juliol, de creació dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca;

Atesa la necessitat d'avançar el procés de territorialització del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca com a via per assolir l'apropament de l'administració al sector primari, per una banda, i de millorar la gestió de les competències que atribuïdes i la coordinació de les actuacions i programes, per l'altra;

A proposta del Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article primer.

- Es crea l'Oficina Intercomarcal d'Amposta,

dins els Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a Tarragona.

Article segon.

- Són funcions de l'Oficina Intercomarcal

d'Amposta: 1. Representatives. 1.1. Representar el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en el seu àmbit d'actuació. 1.2. Mantenir les relacions que li encarregui o delegui el Cap dels Serveis Territorials amb els ajuntaments i altres entitats del seu àmbit territorial. 1.3. Mantenir les relacions oportunes amb d'altres unitats de la Generalitat. 1.4. Formar part, si s'escau, d'òrgans i comissions instituïdes. 2. De règim interior i de coordinació. 2.1. Donar a conèixer les actuacions que dugui a terme el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca dins la seva demarcació. 2.2 Donar suport operatiu a les unitats del Departament ubicades o que actuïn en el seu territori. 2.3. Coordinar l'aplicació i fer el seguiment dels programes i línies d'actuació que se li encarreguin. 3. Tècniques d'assistència, informació i promoció. 3.1. Informar sobre les línies d'ajut del Departament efectuant-ne, també, l'oportuna promoció. 3.2. Tramitar les sol·licituds d'ajut del Departament. 3.3. Tramitar i informar les sol·licituds i peticions que formulin els administrats.

Article tercer.

- El Cap de l'Oficina Intercomarcal

d'Amposta serà de lliure designació i cessament entre el personal comprès a l'article 1.1 de la Llei 4/1981, de 4 de juny, de mesures urgents sobre la Funció...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA