DECRET 152/1991, de 17 de juny, de regulació de les confraries de pescadors.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rang de Llei:Decret
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 9.21 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat competència exclusiva en matèria de pòsits. En conseqüència, per mitjà del Reial Decret 1137/1987, d'11 de setembre, es varen transferir a la Generalitat les funcions i els serveis en matèria de confraries de pescadors.

Atesa la seva incorporació a l'Administració catalana, cal fixar el marc legal idoni que articuli les funcions assessores i de col·laboració que tenen encomanades com a corporacions de dret públic.

Recollint la tradició històrica de les confraries de pescadors com a organitzacions defensores dels interessos generals del sector, aquesta normativa pretén atorgar-los el suport institucional necessari en el marc del procés de descentralització de funcions, alhora que estableix el marc general de la seva actuació, tenint en compte la conveniència que les confraries participin en la promoció, el consum, la transformació i la comercialització dels productes de la pesca, i també en les instal·lacions d'aqüicultura i en totes aquelles actuacions que contribueixin al millorament del sector i a l'augment del nivell de vida dels seus membres.

Per això, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Les confraries de pescadors de Catalunya, constituïdes com corporacions de dret públic amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, exerceixen la representació del sector pesquer, sens perjudici del que pugui correspondre a altres ens associatius i actuaran, en els seus respectius àmbits territorials, com a òrgans de consulta i col·laboració de l'Administració de la Generalitat, amb l'objectiu de promoure i impulsar els interessos pesquers.

Article 2

Són funcions de les confraries de pescadors de Catalunya:

 1. Actuar com a òrgans consultius de l'Administració en totes aquelles qüestions que afectin la pesca marítima i que li siguin sotmeses.

 2. Emetre informe previ en relació amb les disposicions de caràcter general que regulin la pesca, quan afectin els respectius àmbits territorials.

 3. Elevar informes i propostes a l'Administració de la Generalitat sobre les matèries objecte de la seva competència.

 4. Informar els seus membres sobre els ajuts, els programes, les obligacions i la normativa que els afecta.

 5. Confeccionar les estadístiques de captura d'acord amb les instruccions del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

 6. Vetllar pel compliment de l'obligació de desembarcament als ports i de venda a la llotja de la totalitat de les captures, i també de la normativa vigent en matèria de pesca i de comercialització fins a la primera venda.

 7. Sotmetre al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per a la seva consideració i aprovació si s'escau, propostes de plans de pesca amb la finalitat d'equilibrar els recursos marins vius, els mitjans de producció i les captures.

 8. Planificar aquelles activitats tendents a incrementar la rendibilitat de l'esforç pesquer per mitjà de l'explotació racional de recursos i millorament de les condicions de treball.

 9. Donar la deguda cobertura a les exigències de comercialització de les captures millorant els sistemes organitzatius en benefici de les mateixes confraries i els consumidors.

 10. Afavorir la formació cultural i professional dels membres de les confraries, facilitant-los el coneixement de la tecnologia adequada en cada cas.

 11. Promoure els serveis necessaris adreçats a aconseguir una major eficàcia en el desenvolupament de les activitats pesqueres afavorint la creació d'empreses, associacions o cooperatives amb professionals del sector.

Article 3

3.1 Les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA