ORDRE JUS/267/2014, de 5 d'agost, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

La Generalitat de Catalunya, amb la voluntat de promocionar les activitats i les actuacions que es dirigeixen a la implantació i l'arrelament de la cultura democràtica en la societat catalana, té prevista una línia de subvencions a favor de les entitats sense ànim de lucre que despleguin programes en l'àmbit de l'estudi i el desenvolupament del pensament polític i social. Amb aquesta finalitat s’ha inclòs una partida, la JU01 482000100/1210, en el pressupost del Departament de Justícia per al 2014, la qual s’ha dotat d’un crèdit pressupostari de 477.000 euros.

Vist el Decret 194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del Departament de Justícia i d’acord amb que estableixen l'article 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Ordeno:

-1 Obertura de la convocatòria

Obrir convocatòria pública per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades a entitats jurídiques sense ànim de lucre vinculades a partits polítics amb representació parlamentària per finançar estudis o activitats relacionats amb el dret i el funcionament de les institucions democràtiques, la difusió del pensament polític i social del sistema democràtic i el seu aprofundiment, així com finançar despeses de funcionament i desenvolupament de les activitats de les entitats objecte de la present convocatòria, realitzades durant l’any 2013, destinades al finançament de les referides activitats.

-2 Aprovació de les bases

Aprovar les bases que han de regir aquest concurs i que es publiquen com a annex de la present Ordre.

-3 Dotació pressupostària

La quantitat màxima total que es destina a aquestes subvencions és de 477.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària JU01 D/482000100/1210/0000 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2014.

-4 Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

4.1 El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies a comptar del dia següent de la publicació d'aquesta Ordre.

4.2 El lloc de presentació: Sense perjudici del que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les sol·licituds es poden presentar a:

Departament de Justícia, carrer Pau Claris, 81, 08010 Barcelona, i carrer Aragó, 332, 08009 Barcelona.

Serveis Territorials de Justícia:

Girona: c. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Lleida: av. Sant Martí, 1, 25004 Lleida.

Tarragona: c. Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002 Tarragona.

Les Terres de l'Ebre: c. Santa Anna, 3-5, 2a planta, 43500 Tortosa.

-5 Òrgans competents per a la tramitació i la resolució

5.1 L'òrgan instructor del procediment és la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.

5.2 La comissió de valoració està formada per la persona que ocupi el càrrec de subdirector general d'Entitats Jurídiques, com a president, la persona que ocupi el càrrec de subdirector general de Gestió Econòmica del Departament de Justícia i dues persones responsables de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques. Una d’aquestes dues persones tindrà també la condició de secretari.

Els membres de la comissió resten sotmesos a les causes d’abstenció i recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

A la vista de l’informe de valoració, l’òrgan instructor ha d’elevar la proposta de resolució al secretari general del Departament de Justícia, qui ha d’emetre la resolució corresponent.

-6 Resolució i notificació

La resolució i notificació de la concessió de les subvencions s’han d’efectuar en el termini màxim de sis mesos, a comptar de la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds. D’acord amb el que estableix l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, s’entendran desestimades les sol·licituds.

La resolució s’ha de notificar de manera individualitzada als interessats i s’ha de publicar posteriorment al DOGC.

Contra la resolució de concessió o denegació de les subvencions, que exhaureix la via administrativa, les persones o entitats interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant del conseller de Justícia, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, en els termes que estableixen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA