ORDRE PTO/221/2010, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts a persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera per al foment de les condicions de seguretat i incorporació de noves tecnologies i millores mediambientals i es fa pública la convocatòria per a l'any 2010.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PTO/221/2010, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts a persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera per al foment de les condicions de seguretat i incorporació de noves tecnologies i millores mediambientals i es fa pública la convocatòria per a l'any 2010.

L'Ordre PTO/298/2009, de 2 de juny, va aprovar les bases que regulaven l'atorgament dels ajuts a persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera per al foment de les condicions de seguretat i incorporació de noves tecnologies i millores mediambientals.

A la vista de l'acollida positiva de les anteriors convocatòries, es considera procedent continuar amb aquest règim d'ajuts per tal d'afavorir la millora de les condicions de seguretat i la incorporació de noves tecnologies i millores mediambientals en el sector del transport públic per carretera, i alhora, actualitzar el contingut de les bases aprovades, atenent a les novetats legislatives i a l'estructura departamental.

Per tot això, d'acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la normativa bàsica estatal de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores que han de regir l'atorgament d'ajuts a persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera per al foment de les condicions de seguretat i incorporació de noves tecnologies i millores mediambientals en el sector del transport per carretera a Catalunya, i que figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

Fer pública la convocatòria per a l'any 2010 per a l'atorgament d'ajuts a persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera per al foment de les condicions de seguretat i incorporació de noves tecnologies i millores mediambientals en el sector del transport per carretera a Catalunya.

Article 3

El termini de presentació de les sol·licituds per a la convocatòria per a l'any 2010 és d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 4

L'import dels ajuts per a la convocatòria de l'any 2010 és el següent:

Per cada autorització MDP: 525 euros per vehicle.

Per cada autorització MDL i MDLA: 100,00 euros per vehicle.

Per cada autorització VD, per a la realització de transport discrecional: 435,00 euros per vehicle.

Aquest import pot ser ajustat en funció de les disponibilitats pressupostàries i del nombre de sol·licituds presentades a la convocatòria.

Les autoritzacions a què fa referència aquest article hauran d'haver estat atorgades pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i no han de trobar-se en cap cas en situació de suspensió.

Els ajuts es distribuiran en funció del nombre de vehicles adscrits a l'autorització de què disposi la persona sol·licitant. A aquests efectes, es tindran en compte les autoritzacions de què fos titular la persona sol·licitant el dia de la publicació d'aquesta Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 5

L'atorgament d'aquests ajuts anirà amb càrrec a la partida pressupostària D/470000100/5230, del centre gestor PO03 del pressupost del Departament de Política Territorial i Obres públiques per a l'any 2010 per un import màxim de 21.000.000,00 euros.

La dotació màxima indicada al paràgraf anterior pot ser modificada amb subjecció a la normativa vigent.

Un cop exhaurit el crèdit pressupostari corresponent, no es podran atendre més sol·licituds a càrrec del pressupost de 2010.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 de març de 2010

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Annex

Bases reguladores de les subvencions destinades a persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera per al foment de les condicions de seguretat i la incorporació de noves tecnologies i millores mediambientals

-1 Objecte de les subvencions

Aquests ajuts tenen per objecte fomentar la seguretat, la incorporació de noves tecnologies i l'aplicació de millores mediambientals en el transport per carretera a Catalunya mitjançant l'adopció de qualsevol de les mesures següents:

 1. Aplicació de sistemes de qualitat o mediambientals, certificats de conformitat amb les normes ISO, UNE 13816 o EMAS; en cas de transportistes autònoms, disposició del Manual del conductor de la Guia per a la implantació de l'ISO 9002 en PIMES de transport de mercaderies per carretera, o formació del personal en el camp de les noves tecnologies.

 2. Disposició de vehicles adaptats a la normativa EURO.

 3. Disposició de sistemes de control de flotes i localització per satèl·lit GPS-GPRS.

 4. Adaptació parcial o total de la flota per a l'ús de combustibles alternatius.

 5. Aplicació de sistemes de prevenció de riscos laborals.

  -2 Persones beneficiàries

  2.1 Poden optar a aquests ajuts les persones físiques i jurídiques, domiciliades a Catalunya, que disposin d'autoritzacions de transport públic en vigor de les classes MDP; MDL; MDLA; i VD per a la realització de transport discrecional, atorgades pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que acompleixen amb qualsevol de les mesures previstes a la base anterior.

  2.2 Els beneficiaris no poden trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  2.3 Les persones beneficiàries han d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries davant l'Administració General de l'Estat i la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA