ORDRE PTO/344/2005, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases per a l'atorgament d'ajuts a persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera per al foment de les condicions de seguretat i la incorporació de noves tecnologies i millores mediambientals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

PTO/344/2005, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases per a l'atorgament d'ajuts a persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera per al foment de les condicions de seguretat i la incorporació de noves tecnologies i millores mediambientals.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya és conscient de la necessitat de fomentar la incorporació d'elements de seguretat en els vehicles que realitzen transport públic per carretera, com una contribució necessària per a la millora de la seguretat viària i la reducció de l'accidentalitat i del nombre de víctimes a la carretera.

Així mateix, la incorporació d'elements d'aplicació de les noves tecnologies i l'existència de condicions que afavoreixen la contribució als requeriments mediambientals, manifestats en la reducció d'emissions contaminants a l'atmosfera, constitueixen elements que, en el marc de les polítiques orientades a la sostenibilitat en el transport i la reducció de costos, incideixen en la millora de la productivitat de les empreses i en l'optimització del conjunt del sistema. També les exigències formatives per assolir l'adaptació necessària a la dinàmica de canvi accelerat que caracteritza l'activitat del transport han esdevingut un objectiu prioritari en la modernització del sector.

Per tot això, d'acord amb allò que estableix el capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; les normes bàsiques de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa vigent aplicable, i de conformitat amb la Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2005,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases per a l'atorgament d'ajuts per fomentar les condicions de seguretat i la incorporació de noves tecnologies i millores mediambientals en el sector del transport per carretera a Catalunya, les quals figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de juliol de 2005

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Annex

Bases

.1 Objecte

Aquests ajuts tenen per objecte fomentar la seguretat, la incorporació de noves tecnologies i l'aplicació de millores mediambientals en el transport per carretera a Catalunya mitjançant l'adopció de qualsevol de les mesures següents:

 1. Aplicació de sistemes de qualitat o mediambientals, certificats de conformitat amb les normes ISO, UNE 13816 o EMAS; en el cas de transportistes autònoms, disposició del Manual del conductor de la Guia per a la implantació de l'ISO 9002 en PIMES de transport de mercaderies per carretera, o formació del personal en el camp de les noves tecnologies.

 2. Disposició de vehicles adaptats a la normativa EURO.

 3. Disposició de sistemes de control de flotes i localització per satèl·lit GPS-GPRS.

 4. Adaptació parcial o total de la flota per a l'ús de combustibles alternatius.

 5. Aplicació de sistemes de prevenció de riscos laborals.

  .2 Beneficiaris

  Poden optar a aquests ajuts les persones físiques i jurídiques, residenciades a Catalunya, que disposin d'autoritzacions de transport públic en vigor de les classes MDP, àmbits local, comarcal i nacional; MDL d'àmbit nacional; MDL d'àmbit autonòmic, i VD per a la realització de transport discrecional, atorgades pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que acreditin el compliment de qualsevol de les mesures previstes a la base anterior i que no incorrin en cap dels supòsits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  .3 Quantia

  3.1 Els ajuts es distribuiran en funció del nombre d'autoritzacions de què disposi cada titular sol·licitant.

  3.2 L'import dels ajuts serà fixat a cada convocatòria en funció del nombre, tipus (pesat o lleuger) i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA