ORDRE INT/46/2011, de 24 de març, d'ampliació del termini de justificació de les subvencions atorgades mitjançant la Resolució IRP/3980/2010, de 9 de desembre, previst a l'Ordre IRP/335/2010, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per a l'adquisició d'equipament per a la creació d'infraestructures bàsiques de protecció civil i per a l'elaboració, revisió i implantació de plans de protecció civil, i s'obre la convocatòria per a l'any 2010.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Interior
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

INT/46/2011, de 24 de març, d'ampliació del termini de justificació de les subvencions atorgades mitjançant la Resolució IRP/3980/2010, de 9 de desembre, previst a l'Ordre IRP/335/2010, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per a l'adquisició d'equipament per a la creació d'infraestructures bàsiques de protecció civil i per a l'elaboració, revisió i implantació de plans de protecció civil, i s'obre la convocatòria per a l'any 2010.

Mitjançant l'Ordre IRP/335/2010, de 7 de juny, es va obrir convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per a l'adquisició d'equipament per a la creació d'infraestructures bàsiques de protecció civil i per a l'elaboració, revisió i implantació de plans de protecció civil (DOGC núm. 5650, de 15.6.2010).

La base 13 de la convocatòria esmentada estableix que els beneficiaris han de presentar la documentació justificativa de les despeses efectuades en el termini de 6 mesos des de la concessió de la subvenció, i per Resolució IRP/3980/2010, de 9 de desembre (DOGC núm. 5777, de 17.12.2010), es van atorgar les subvencions adreçades a ens locals per a l'adquisició d'equipament per a la creació d'infraestructures bàsiques de protecció civil i per a l'elaboració, la revisió i la implantació de plans de protecció civil.

Atesa la naturalesa de les actuacions objecte d'aquestes subvencions, es fa necessari ampliar el termini de justificació de les despeses efectuades pels beneficiaris de les subvencions concedides.

Per tot això, i d'acord amb el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA