ORDRE AAM/319/2011, de 16 de novembre, per la qual es modifica el termini de justificació de les subvencions per fomentar la conservació de l'abella de la mel autòctona, establert a l'Ordre AAM/199/2011, d'1 d'agost.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

AAM/319/2011, de 16 de novembre, per la qual es modifica el termini de justificació de les subvencions per fomentar la conservació de l'abella de la mel autòctona, establert a l'Ordre AAM/199/2011, d'1 d'agost.

L'article 8.2 de les bases reguladores aprovades a l'Ordre AAM/199/2011, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per fomentar la conservació de l'abella de la mel autòctona i es convoquen les corresponents a 2011, estableix el 15 de novembre de 2011 com a data límit per presentar la documentació justificativa.

Atesa la naturalesa de les inversions a realitzar resulta oportú donar més temps a les persones interessades per justificar-les i, per tant, cal procedir a modificar el termini establert a l'apartat 8.2 de les bases reguladores de Ordre AAM/199/2011, d'1 d'agost.

Atès el que s'ha exposat, d'acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a proposta de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, i d'acord amb les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Modificar el termini de justificació de les subvencions per fomentar la conservació de l'abella de la mel autòctona, previst...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA