ORDRE INT/169/2004, de 18 de maig, per la qual s'amplia el termini de justificació de les subvencions previst a l'Ordre JUI/21/2003, de 21 de gener, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per a dotacions i inversions en infraestructures destinades a parcs de bombers voluntaris, i se n'aproven...

Secció:Disposicions Generals
Emissor:e. a. de Jocs i Apostes de la Generalitat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE INT/169/2004, de 18 de maig, per la qual s'amplia el termini de justificació de les subvencions previst a l'Ordre JUI/21/2003, de 21 de gener, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per adotacions i inversions en infraestructures destinades a parcs de bombers voluntaris, i se n'aproven les bases.

Mitjançant l'Ordre JUI/21/2003, de 21 de gener, de la consellera de Justícia i Interior, es va obrir convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per a dotacions i inversions en infraestructures destinades a parcs de bombers voluntaris (DOGC3807, de 24.1.2003).

La base 8 de l'esmentada convocatòria va disposar que els beneficiaris de la subvenció han de presentar la documentació justificativa de les despeses efectuades a la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil en el termini d'un any des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de concessió, la qual es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3893, de 28.5.2003.

Atès que les actuacions objecte d'aquestes subvencions requereixen d'un termini d'execució més ampli, cal ampliar el termini de justificació de les despeses efectuades pels beneficiaris de les subvencions concedides mitjançant la Resolució JUI/1556/2003, de 19 de maig;

Per tot...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA