ORDRE JUI/407/2003, de 29 de setembre, per la qual s'amplia el termini de justificació de les subvencions previst a l'Ordre de 27 de desembre de 2001, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per a temes relacionats amb protecció civil.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia i Interior
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE JUI/407/2003, de 29 de setembre, per la qual s'amplia el termini de justificació de les subvencions previst a l'Ordre de 27 de desembre de 2001, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per a temes relacionats amb protecció civil.

Mitjançant Ordre del conseller d'Interior de 27 de desembre de 2001 es va obrir convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per adquirir equipament per a la creació d'infraestructures bàsiques de protecció civil i per elaborar, actualitzar i implantar plans de protecció civil.

La base 8 de l'esmentada convocatòria va disposar que els beneficiaris de la subvenció han de presentar la documentació justificativa de les despeses efectuades a la Direcció General d'Emergències i Seguretat civil en el termini d'un any des de la resolució de concessió, la qual es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3682, de 22.7.2002.

Atès que les actuacions objecte d'aquestes subvencions requereixen d'un termini d'execució més ampli, es fa necessari ampliar el termini de justificació de les despeses efectuades, per part dels beneficiaris de les subvencions concedides, mitjançant la Resolució INT/2087/2002, de 16 de juliol;

Per tot això, i d'acord amb el Capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA